เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> กลัวอะไร


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง กลัวอะไร - โนโลโก้

เพลง : กลัวอะไร

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ถามจริง มันยังมีอะไร ที่เธอยังห่วงกังวลข้างใน
สองเรา เดินมาไกลเท่าไร ไม่มีใครอื่นมีเพียงแค่เรา

หนทางที่เดิน แม้ว่ามันจะไม่ง่ายดายเท่าไร ขอเธอลองถามใจอีกที ว่าจริงไหม

ไม่รักกันจริงคงไม่มาถึงวันนี้ ถ้าไม่รักกันจริงคงไม่มาตั้งไกล
อย่างที่เป็น ใช่ไหม อย่างนี้แล้วยังต้องมีอะไร ให้กลัว

ถามจริง เธอลังเลอะไร เมื่อเราพิสูจน์กันมาตั้งนาน
รักกัน มันก็ต้องมั่นใจ ถ้าเรายังอยากจะไปด้วยกัน

หนทางที่เดิน หลายครั้งเราก็ทำพลาดไป ถามดูในหัวใจอีกที สิ่งที่เป็น เธอกับฉัน

ไม่รักกันจริงคงไม่มาถึงวันนี้ ถ้าไม่รักกันจริงคงไม่มาตั้งไกล
อย่างที่เป็น ใช่ไหม อย่างนี้แล้วยังต้องกลัวอะไร
ไม่รักกันจริงคงไม่มาถึงตรงนี้ ถ้าพรุ่งนี้เป็นไงก็เป็นเรื่องของมัน จะไปกลัว อะไร ที่ไหน

นับเวลาที่ฉันมีเธอ เธอก็คงจะเห็นว่านานเท่าไร
ขอให้เธอได้ไว้วางใจต้องการแค่นี้ มีแค่เธอคนเดียว

ไม่รักกันจริงคงไม่มาถึงวันนี้ ถ้าไม่รักกันจริงคงไม่มาตั้งไกล
อย่างที่เป็น ใช่ไหม อย่างนี้แล้วยังต้องกลัวอะไร
ไม่รักกันจริงคงไม่มาถึงตรงนี้ ถ้าพรุ่งนี้เป็นไงก็เป็นเรื่องของมัน จะไม่มี อะไร สิ่งไหน ต้องกลัว

คอร์ดเพลง กลัวอะไร

ดนตรี : / C / ( 8 ครั้ง )/ C / G / F / F G / C / G / F / G /


C
ถาม
G
จริง 
Am
มันยัง
F
มีอะไร
C
ที่ เธ
G
อยังห่
F
วงกังวลข้างใน

C
สองเ
G
รา เ
Am
ดินมาไก
F
ลเท่าไร
C
 ไม่
G
มีใคร
F
อื่นมีเพียงแค่เรา


Am
หน ท
G
างที่เดิ
F
น  
Am
แม้ว่า 
G
มันจะไ
F
ม่ง่ายดายเท่าไร
Am
ขอ เธ
G
อลองถา
F
มใจอีกที ว่
G
าจริงไหม


ไม่รั
C
กกันจริงคงไม่มาถึงวันนี้ ถ้าไม่รั
F
กกันจริงคงไม่มาตั้งไกล

อย่างที่
Am
เป็น ใช่ไ
G
หม อย่าง
F
นี้แล้วยังต้องมีอะไร ให้กลัว


ดนตรี : / C / C / C / G /


C
ถาม
G
จริง 
Am
เธอลัง
F
เลอะไร
C
เมื่อเ
G
ราพิสู
F
จน์กันมาตั้งนาน

C
รัก กั
G
น  
Am
มัน ก็ต้
F
องมั่นใจ
C
 ถ้าเ
G
รายังอย
F
ากจะไปด้วยกัน


Am
หน ท
G
างที่เดิ
F
น  
Am
หลายครั้ง
G
เราก็
F
ทำพลาดไป
Am
 ถาม
G
ดูใน
F
หัวใจอีกที
G
สิ่งที่เป็น เธอกับฉัน


ไม่รั
C
กกันจริงคงไม่มาถึงวันนี้ ถ้าไม่รั
F
กกันจริงคงไม่มาตั้งไกล

อย่างที่
Am
เป็น ใช่ไ
G
หม อย่าง
F
นี้แล้วยังต้องกลัวอะไร

ไม่รั
C
กกันจริงคงไม่มาถึงตรงนี้ ถ้าพรุ่ง
F
นี้เป็นไงก็เป็นเรื่องของมัน จะไป
Am
กลัว อะไ
G
ร ที่ไห
F


นับเวลาที่
Am
ฉัน มีเ
G
ธอ 
F
 เธอก็คงจะ
Am
เห็น ว่า
G
นานเท่าไ
F
ร 

ขอให้เธอได้
Am
ไว้ วา
G
งใจ
F
ต้องการแค่
G
นี้ มีแค่เธอคนเดียว


ดนตรี : / C / ( 8 ครั้ง )/ C / G / F / F G / C / G / F / G /


ไม่รั
C
กกันจริงคงไม่มาถึงวันนี้ ถ้าไม่รั
F
กกันจริงคงไม่มาตั้งไกล

อย่างที่
Am
เป็น ใช่ไ
G
หม อย่าง
F
นี้แล้วยังต้องกลัวอะไร

ไม่รั
C
กกันจริงคงไม่มาถึงตรงนี้ ถ้าพรุ่ง
F
นี้เป็นไงก็เป็นเรื่องของมัน จะไ
Am
ม่มี อะ
G
ไร สิ่งไ
F
หน ต้องก
C
ลัว


ดนตรี : / C / C / C / G / C /


เพลงอื่นๆของ โนโลโก้
2 คน: 2 People , กลัว , กลัวอะไร , คนที่เข้าใจ , คนที่ฆ่าฉัน , เครื่องบินกระดาษ , เคว้งคว้าง , ฉาวโฉ่ , เธอเลือกคนไม่ผิด , เปลี่ยน , ฝันดี , พารานอยด์ , ยินดี , เวลาไม่มีความหมายอีกต่อไป , สองคน , หยุด , หลีกหนี , อย่าต่อรองหัวใจ , อินเซน (Insane)

* ลิขสิทธิ์เพลง กลัวอะไร และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top