เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คนลืมช้า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คนลืมช้า - โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี

เพลง : คนลืมช้า

อัลบั้ม : Calling Love เพลงรักรอสาย

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ถ้าถามว่ายังคงโกรธไหม ตอบเธอได้ว่าไม่มี เนิ่นนานจนวันนี้ ตั้งแต่เธอทิ้งไป
แต่ที่หลบไม่พบเจอ ไม่อยากคุยกับเธอเพราะยังไม่มั่นใจ ว่าอยู่ใกล้ใกล้ได้โดยไม่มีน้ำตา
ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ ยังคงคิดว่ามีเรา จดจำทุกเรื่องราว เหมือนเพิ่งผ่านพ้นมา
คนที่เคยความจำไม่ดี กลับยังจำแต่เธอคนนี้ชัดเจนยิ่งกว่า แม้อยากลืมเท่าใด

* ไม่โทษที่เธอทิ้ง จริงจริงนะ คนไม่รักก็ต้องไป ไม่ได้เกลียดไม่โกรธใครใครสาบาน

** แค่เกลียดตัวเองที่ลืมช้า มันลืมช้า เก่งแต่จำอะไรบ้าบอ
ยังอยู่กับคำว่าเฝ้ารอ ยังจำว่าเคยรักใคร
อยู่กับช่วงเวลา ที่รู้ว่าเอากลับมาไม่ได้
เหมือนมันยังจำติด คิดว่าคงลืมง่าย แต่ทำอย่างไรก็ไม่อาจลืม

ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ ยังคงคิดว่ามีเรา จดจำทุกเรื่องราว เหมือนเพิ่งผ่านพ้นมา
คนที่เคยความจำไม่ดี กลับยังจำแต่เธอคนนี้ชัดเจนยิ่งกว่า แม้อยากลืมเท่าใด

( ซ้ำ * , ** )

บางอย่างคนเราฝังใจ ไม่เท่ากัน เธอเป็นคนที่ทิ้งกันไป เธอคงลืมง่ายง่ายไม่นานอย่างฉัน

แค่เกลียดตัวเองที่ลืมช้า มันลืมช้า จดจำอะไรบ้าบอ
คนไม่รักก็ยังตั้งหน้ารอ ไม่รู้จะเอาอะไร
อยู่กับช่วงเวลา ที่รู้ว่าเอากลับมาไม่ได้
เหมือนมันยังจำติด คิดว่าคงลืมง่าย นี่นานเท่าไร ก็ไม่อาจลืม
สิ่งอื่นดีดีที่ควรจำไว้ กลับไม่จำ แต่คนบางคนที่ทำให้ช้ำ ก็ไม่ยอมลืม

คอร์ดเพลง คนลืมช้า

ดนตรี : / C G / Am D G / C Bm / Am D /


ถ้า
G
ถามว่ายังคงโก
D
รธไหม
Em
ตอบเธอได้ว่าไ
D
ม่มี เ
C
นิ่นนานจน
Bm
วันนี้  
Am
ตั้งแต่เธอทิ้งไ
D

G
แต่ที่หลบไม่พ
D
บเจอ ไม่อยาก
Em
คุยกับเธอเพรา
G7
ะยังไม่มั่นใ
C
จ ว่าอ
Bm
ยู่ใกล้ใกล้ได้โ
Am
ดยไม่มีน้ำ
D
ตา

ไม่
G
รู้ทำไมเป็นอย่
D
างนี้
Em
ยังคงคิดว่า
Bm
มีเรา 
C
จดจำทุกเ
Bm
รื่องราว เ
Am
หมือนเพิ่งผ่านพ้น
D
มา

G
คนที่เคยความ
D
จำไม่ดี กลับยัง
Em
จำแต่เธอค
G7
นนี้ชัดเจนยิ่งก
C
ว่า แม้อยา
D
กลืมเท่าใ
G


ไม่โทษที่เ
C
ธอทิ้ง จริง
D
จริงนะ
G
คนไ
D
ม่รักก็ต้
Em
องไป ไ
C
ม่ได้เกลียดไม่โ
Am
กรธใครใครสาบ
D
าน


** 
แค่เกลียดตัวเองที่ลื
G
มช้า มัน
Bm
ลืมช้า เก่งแต่
Em
จำอะไรบ้า
D
บอ

ยัง
C
อยู่กับคำว่า
Bm
เฝ้ารอ ยัง
Am
จำว่าเคยรักใ
D
คร

อยู่กับช่
G
วงเวลา ที่
B
รู้ว่าเอากลับ
Em
มาไม่ไ
D
ด้

เหมือนมันยัง
C
จำติด คิดว่าคง
Bm
ลืมง่าย แต่
Am
ทำอย่างไรก็ไ
D
ม่อาจลืม


ดนตรี : / Cm / G D /


ไม่
G
รู้ทำไมเป็นอย่
D
างนี้
Em
ยังคงคิดว่า
Bm
มีเรา 
C
จดจำทุกเ
Bm
รื่องราว เ
Am
หมือนเพิ่งผ่านพ้น
D
มา

G
คนที่เคยความ
D
จำไม่ดี กลับยัง
Em
จำแต่เธอค
G7
นนี้ชัดเจนยิ่งก
C
ว่า แม้อยา
D
กลืมเท่าใ
G


( ซ้ำ * , ** )


C
บางอ
D
ย่างคนเราฝั
Bm
งใจ ไม่
Em
เท่ากัน
Am
เธอเป็นคนที่ทิ้งกันไป
D
เธอคงลืมง่ายง่ายไม่นานอย่างฉัน


แค่เกลียดตัวเองที่
G
ลืมช้า มัน
Bm
ลืมช้า จด
Em
จำอะไรบ้า
D
บอ

คนไม่
C
รักก็ยังตั้ง
Bm
หน้ารอ ไ
Am
ม่รู้ จะ
Bm
เอา อะ
C
ไร  
D
 

อยู่กับช่
G
วงเวลา ที่
B
รู้ว่าเอากลับ
Em
มา ไม่ไ
D
ด้

เหมือนมันยัง
C
จำติด คิดว่าคง
Bm
ลืมง่าย นี่
Am
นานเท่าไร ก็
D
ไม่อาจ
G
ลืม

A
สิ่งอื่นดีดีที่ควร
C
จำไว้ กลับไม่
G
จำ 
A
แต่คนบางคนที่ทำให้
C
ช้ำ ก็ไม่ย
G
อมลืม


มิวสิควีดีโอเพลง คนลืมช้า

เพลงอื่นๆของ โบว์ลิ่ง มานิดา เรืองศรี
กว่าจะถึงคำว่ารักเธอ , เกลียด , ขอเพียงใครสักคน , คนขี้กลัว , คนลืมช้า , คำตอบที่ไม่อยากได้ยิน , ใจฉันรักเธอคนเดียว , ด้วยมือของเธอ , ดีกว่าทนคบกัน , ถ้าฉันเลว , ที่คิดถึง เพราะรักเธอใช่ไหม , ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใช่ไหม , ไม่ยอม , ไม่รักเธอ , หัวใจเราเจ็บเท่ากัน , หากฉัน , หากฉันจะรัก , หากเธอจะรัก , ห้ามใจไม่อยู่ , ไหล่ข้างซ้าย

* ลิขสิทธิ์เพลง คนลืมช้า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top