เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ความซื่อสัตย์


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ความซื่อสัตย์ - บอดี้สแลม

เพลง : ความซื่อสัตย์

อัลบั้ม : Drive

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียวอยู่ ฉันก็ยังตัวคนเดียวอยู่
ไม่มีอะไร มีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อเธอ
เหมือนวันที่เคยมีกันอยู่ แม้วันนี้เธอจะไม่อยู่
ก็ไม่ได้คิด จะให้ชีวิตมีใคร

ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น
เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ
ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ
ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอ

จำ ฉันก็ยังจำแค่เรื่องเก่า ฉันก็ยังทำเหมือนๆเก่า
ยังมีชีวิต ติดอยู่กับความทรงจำและคำว่ารัก
แม้ต้องมีฉันเพียงผู้เดียว ฉันก็ยังคงจะรักเดียว
ต่อให้มันเหงา ต่อให้ปวดร้าวเพียงใด

ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น
เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ
ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ
ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอ

ยังรักเธอเสมอ ยังรักเธอคนเดียว
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ
ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ
ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร
แม้คนที่ซื่อสัตย์ต้องไม่เหลือใคร แต่ฉันก็รักเธอ

(ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ แม้ว่าในวันนี้ไม่มีใคร แม้ในวันนี้ไม่มีเธอ)
ยังรักเธอ
(ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ แม้ว่าในวันนี้ไม่มีใคร แม้ในวันนี้ไม่มีเธอ)
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียว
ฉันยังมีเธอคนเดียว เพราะทั้งหัวใจยังมี แต่เธอแต่เธอๆผู้เดียว
ในจิตใจที่มียังรักเดียว ทั้งชีวิตยังรักเธอ รักเธอผู้เดียว
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียว
ฉันยังรักเธอคนเดียว

คอร์ดเพลง ความซื่อสัตย์

Aadd9
นอน ฉันก็ยังนอนคนเ
C#m7
ดียวอยู่ ฉันก็ยังตัวคนเ
Aadd9
ดียวอยู่ ไม่มีอะไร มีก็แต่
C#m7
ใจที่ยังมั่นคงต่อ

Aadd9
เธอ เหมือนวันที่เคยมี
C#m7
กันอยู่ แม้วันนี้เธอจะ
Aadd9
ไม่อยู่ ก็ไม่ได้คิด
C#m7
จะให้ชีวิตมีใคร


 
ยังเหมือนเ
G#m
ดิม ยังไงก็ยังอย่าง
A
นั้น เวลาไม่เคยเปลี่
G#m
ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เ
F#m
ธอ    
G#m
ทั้ง    ใ
A
จ    
B
 


** 
 
ยังเก็บเธอไ
E
ว้อย่างดี ยัง
A
มีรักเดียวเสมอ ทุกอย่างยัง
C#m
เหมือนว่าเธอ ไม่
A
จากไป
B
 

 
ยังอยู่กับ
E
รักที่มี ไม่เ
A
คยคิดจะเปลี่ยนใจ ฉันยัง
C#m
ซื่อสัตย์ ยังไม่อ
B
าจรัก
A
ใคร 
B
ยังรักได้
E
แค่เธอ


Aadd9
จำ ฉันก็ยังจำแค่เ
C#m7
รื่องเก่า ฉันก็ยังทำเหมือ
Aadd9
นเหมือนเก่า ยังมีชีวิต
C#m7
ติดอยู่กับความทรงจำและคำว่า

Aadd9
รัก แม้ต้องมีฉันเพียง
C#m7
ผู้เดียว ฉันก็ยังคงจะรั
Aadd9
กเดียว ต่อให้มันเหงา 
C#m7
ต่อให้ปวดร้าวเพียงใด 
E
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Aadd9 / C#m7 / ( 4 ครั้ง )


 
ยังรักเ
G#m
ธอเสม
A
อ ยังรักเ
G#m
ธอคนเ
F#m
ดียว   
G#m
        
A
     
B
 


 
ยังเก็บเธอไ
E
ว้อย่างดี ยัง
A
มีรักเดียวเสมอ ทุกอย่างยัง
C#m
เหมือนว่าเธอ ไม่
A
จากไป
B
 

 
ยังอยู่กับ
E
รักที่มี ไม่เ
A
คยคิดจะเปลี่ยนใจ ฉันยัง
C#m
ซื่อสัตย์ ยังไม่อ
B
าจรัก
A
ใคร


 
แม้คนที่ซื่อสั
C#m
ตย์ต้องไ
B
ม่เหลือใ
A
คร แต่
B
ฉันก็รักเธอ

E
ไม่มีเธอฉันก็ไม่เคยคิด จ
A
ะเปลี่ยนใจแม้ว่าในวันนี้ ไ
E
ม่มีเธอแม้ในวันนี้ 
A
ไม่มีเธอ

E
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว 
A
 ฉันก็ยังตัวคนเดียว 
E
 ฉันยังมีเธอคนเดียว 
A
 เพราะทั้งหัวใจยังมี

E
แต่เธอ แต่เธอ เธอผู้เดียว ใ
A
นจิตใจที่มียังรักเดียว 
E
 ทั้งชีวิตยังรักเธอ
A
 รักเธอผู้เดียว

E
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดี
A
ยว ฉันก็ยังตัวคนเดีย
E
ว ฉันยังรักเธอคนเ
A
ดียว


มิวสิควีดีโอเพลง ความซื่อสัตย์

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง ความซื่อสัตย์ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top