เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ซิมไทหล่วน


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ซิมไทหล่วน - เหยินฉิงฉี ช-4

เพลง : ซิมไทหล่วน

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]
INTRO..12 BARS.6...8...9..10
..12..หนี่จงซือ ชิง ไทหล่วน
ชิง ไทหล่วน
ตู่จืออีเก้อเหยิน หลิวเลย่
เต้าเทียนเลี่ยง หนี่ หวู
เยื่อน หวูฮุ่ย เตอะอ้าย
เจอะนาเก้อเหยิน หว่อจือเต้าหนี่
เกินเปิน เมย่นาหมอ
จิงฉาง หนี่จงชื่อ
ชิง ไทหล่วง ชิง ไทหล่วง
ปาสัวโยว เหวินถิ โจว จือจือคั้น
เสียงอ้ายจงซื่อจิงตัน
เสียงซู ไทหนั่น
ปู่ ซือ หนี่ เตอะ
เจิวเปี่ยไจ้ เหมียนฉาง
.เย่เซินเล่อหนี่ ให้ปู้เสียงซุย
หนี่ หาย จ้ายเซียงเจือ ท้ามา
หนื่จือยัง จือซิง
เต้าตีเล่อปู่เล่ย มิงจือ
ทาปู้ฮุย หุ้ยหลาย อันเว่ย
จือปู่กั๊วเซียง เหาเห่า
ไออี เก้อเหยิน เขอซื่อทา
หวู ฟะ เก๋หนี่ หม่านเฟิ้น
ตัว ยี เตอะซือเซิน
ทาปู้ตง ซิงถึง หนี่ยิงไก
.ปูฮุยจือเสียง จั๊วเก้อเห่าเหยิน
โอ ซวน เสียงป่า จิวเจอ
ยังวังเลียวปา ไก๋พังจิวฟัง
จ้ายเลี่ยงเย้เม่ยโยงย่ง
ส่า สา เต่อเติน ทาเย่
ปู้ฮุย ฮุ่ยหลาย หนี่จงก้าย เว่ย
จื๊อสี่ เสี่ยง เสี่ยง หุยหลาย
.หนี่จงซื่อ ซิง ไทหล่วน
ชิง ไทหล่วน ตู่จืออีเก้อเหยิน
หลิวเลย่ เต้าเทียนเสี่ยง
หนี่ หวู เยื่อน หวู ฮุย
เตอะอ้าย เจอนาเก้อเหยิน
หว่อจือเต้าหนี่ เกินเปิ้น
เมย่นาหมอ จริงฉาง
หนี่จงซื่อ ชิง ไทหล่วน
ชิง ไทหล่วน ป่าสัวโยว
เหวินถิ โตว จือจือคั้น เสียงอ้าย
จงซือจิงตัน เสียงชู ไทหนั่น
ปู่ ซือ หนี่ เตอะ
เจิวเปี๋ยไจ้ เหมียนฉาง
SOLO....ภาษาอาจผิดพลาดได้....
...จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย...
..เย่เสียงเล่อหนี่ ให้ปู้เสียงซุ่ย
หนี่ หาย จ้ายเซียงเจือ ท้ามา
หนื่อ จือ ยัง จือชิง
เต้าตีเล่อปูเล่ย มิงจือทาปู้ฮุย
หุ้ยหลาย อันเวย จือปูกั๊ว เซียง
เหาเห่า ไออี เก้อเหวิน เขอฉีทา
หวู ฟะ เก๋หนี่ หม่านเฟิ้น
ตัวยีเตอะ ฉีเซินทาปู้ตง ซิงเกิน
หนี่ยิงไก ปูฮุยจือเสียง
จั๊วเก้อเห่าเหยิน โอ ซวน
เสี่ยวป่า จิวเจอ ยังวังเลียงปา
ไก๋ฟัง จิวฟัง จ้ายเสียงเย้เม่ย
โยวย่ง ส่า สา เต๋อเติน ทาเย่
ปู้ฮุยฮุ่ยหลาย หนี่จงก้าย เว่ย
จื๊อสี่ เสี่ยงเสี่ยง หุยหลาย
หนี่จงซื่อ ชิง ไทหล่วน
ชิง ไทหล่วน ตู่จืออีเก้อเหวิน
หลิวเลย่ เต้าเทียนเลี่ยง
หนี่ หวู เยื่อน หวู ฮุย
เตอะอ้าย เจอะนาเก้อเหยิน
หว่อจือเต้าหนี่ เกินเปิ้น
เมยนาหมอ จริงเฉียง หนี่จงชือ

ชิง ไทหล่วน ชิง ไทหล่วน
ป่วสัว โยว เหวินภิ โตว จือจือคั้น
เสียงอ้าย จงซื่อจริงตัน
เสียงชู ไทหนั่น ตู่ ซือ หนี่เตอะ
เจิวเปี๋ยไจ้ เหมียนฉาง
.ตู่ ซือ หนี่เตอะ เจิวเปี๋ยไจ้
เหมียนฉาง ตู่ ซือ หนี่เตอะ
เจิวเปี๋ยไจ้ เหมียนฉาง
.ตู่ ซือ หนี่เตอะ
เจิวเปี๋ยไจ้ เหมียนฉาง..เพลงอื่นๆของ เหยินฉิงฉี ช-4
ซิมไทหล่วน

* ลิขสิทธิ์เพลง ซิมไทหล่วน และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top