เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ทิศทาง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ทิศทาง - Greasy cafe

เพลง : ทิศทาง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางยัง ไม่แน่นอน

เรา นั้นต่าง แตกต่างกัน หลายสิ่ง มี หลายคน หลายอย่างเหมือนกัน ในบางหน
แต่เวลา ไม่เคยเปลี่ยน กลับยังหมุนเวียนวน อยู่อย่างนั้น

เมื่อลมที่เปลี่ยน ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง
อาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลง บางสิ่ง บางอย่าง
เมื่อระยะทาง และเวลา เวลาเปลี่ยน อาจทำให้ใจ
ของคน ของคน ของเธอ เปลี่ยนไป

คน สองคน ได้ตกลงกัน ในบางสิ่ง ที่จะ ว่างเว้น ซึ่งคนแปลกหน้า ต่อกันจากนี้
แต่เวลา ไม่เคยเปลี่ยน หากยังหมุนเวียนวน อยู่อย่างนี้
เผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางลม ไม่แน่นอน

เมื่อลมที่เปลี่ยน ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง
อาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลง บางสิ่ง บางอย่าง
เมื่อระยะทาง และเวลา เวลาเปลี่ยน อาจทำให้ใจ
ของเธอ ของเรา ของใคร เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนไป หวั่นไหว

คอร์ดเพลง ทิศทาง

Bb
เผื่อใจเอาไว้ก่
F
อน 
Bb
ทิศทาง
Dm
ยัง ไม่
C
แน่นอน


ดนตรี : / F C / Dm C / Bb Am / Gm C / ( 2 ครั้ง )


F
เรา นั้
C
นต่าง แตกต่างกัน หล
F
ายสิ่ง มี หล
C
ายคน หลายอย่างเหมือนกัน ในบา
F
งหน

แต่เว
Bb
ลา ไม่เค
F
ยเปลี่ยน กลับยังห
Bb
มุนเวียน
Dm
วน อยู่อย่าง
C
นั้น


เมื่อล
F
ม  
C
ที่เปลี่
Dm
ยน  
C
 ทิศ
Bb
ทาง ทิศ
Am
ทาง ทิศ
Gm
ทาง 
C
 

อาจ
F
นำมาถึง
C
การเป
Dm
ลี่ยนแป
C
ลง บ
Bb
างสิ่
Am
ง   
Gm
บางอย่าง
C
 

เมื่อ
F
ระ 
C
ยะทา
Dm
ง   
C
และ
Bb
เวลา
Am
  เวล
Gm
าเปลี่ย
C
น อาจ
F
ทำ 
C
ให้ใจ
Dm
 
C
 

ของ
Bb
คน ของ
Am
คน ของ
Gm
เธอ เป
C
ลี่ยนไป


ดนตรี : / F / C / C / F /


F
คน สอ
C
งคน ได้ตกลงกัน ในบ
F
างสิ่ง ที่จะ ว่างเ
C
ว้น ซึ่งคนแปลกหน้า ต่อกันจ
F
ากนี้

แต่เว
Bb
ลา ไม่เ
F
คยเปลี่ยน หากยังห
Bb
มุนเวียน
Dm
วน อยู่อย่าง
C
นี้

Bb
เผื่อใจเอาไว้ก่
F
อน 
Bb
ทิศทาง
Dm
ลม ไม่แ
C
น่นอน
Bb
 
Am
 
Gm
 


เมื่อล
F
ม  
C
ที่เปลี่
Dm
ยน  
C
 ทิศ
Bb
ทาง ทิศ
Am
ทาง ทิศ
Gm
ทาง 
C
 

อาจ
F
นำมาถึง
C
การเป
Dm
ลี่ยนแป
C
ลง บ
Bb
างสิ่
Am
ง   
Gm
บางอย่าง
C
 

เมื่อ
F
ระ 
C
ยะทา
Dm
ง   
C
และ
Bb
เวลา
Am
  เวล
Gm
าเปลี่ย
C
น อาจ
F
ทำ 
C
ให้ใจ
Dm
 
C
 

ของ
Bb
เธอ ของ
Am
เรา ของ
Gm
ใคร เป
C
ลี่ยนแปลง


F
 เป
C
ลี่ยนไป
Bb
  ห
F
วั่นไหว


มิวสิควีดีโอเพลง ทิศทาง

เพลงอื่นๆของ Greasy cafe
9 (ก้าว) , เกษมสำราญ , ความบังเอิญ , ความเลือนลาง , คำตอบ , เงาของฝน , ช่อมะกอก , ทิศทาง , ประโยคบอกเล่า , ปะติดปะต่อ , ป่าสนในห้องหมายเลข 1 , ฝืน , ภาพของเรา , ภาพชินตา , ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ , ไม่มีวันกลับมา , ร่องน้ำตา , รอยกะพริบตา , ระเบิดเวลา , เรื่องธรรมดา , ละอองแสง , สิ่งสมมุติ (Ost. ฟ.ฮีแลร์) , สิ่งเหล่านี้ , สุดสายตา , สุดสายตา , สุดสายตา (Ost. เดอะดาวน์ (The Down)) , สูญ , เสมอ , แสงของไฟ , หมุน , หยดน้ำ , หลับตา

* ลิขสิทธิ์เพลง ทิศทาง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top