เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ท่านผู้ชม


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ท่านผู้ชม - บอดี้สแลม

เพลง : ท่านผู้ชม

อัลบั้ม : Save My Life

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

สรุปวันนี้จะเอาไงกัน สรุปทางไหนก็ไม่พ้นโดนด่า
ซ้ายมือก็มี ขวามือก็มี เสียงลอยเข้ามา
จะเอาไงดี ที่ทำไปแล้วก็ไม่พ้นคนว่า
ให้ตรงใจคน ทำไงจะให้โดนทุกตา

ทุกๆ คน ต่างคน ก็จะเอา เอาอย่างนั้น เอาอย่างงี้
ทุกทีมีแต่เสียง มีแต่เถียง มีแต่โวยแต่วาย
แล้วใครคนที่ทำ มันก็ทำ ทำเข้าไป
ทุกทีมีแต่โดน บ่นหูชาจนเบื่อ แล้วก็โดนจนได้

เมื่อไหร่จะถูกใจพี่ เมื่อไหร่จะเปิดใจบ้าง
เมื่อไหร่จะมีสักครั้ง ที่เป็นอย่างใจ
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ
ไม่เคยต้องการหรอก ไม่ซ้ำไม่เติมก็ขอบใจ

เมื่อไหร่จะถูกใจพี่ เมื่อไหร่จะเปิดใจบ้าง
แค่อยากจะมีสักครั้ง น้องขอได้ไหม
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ
ไม่เคยต้องการหรอก ใจเขาใจเรากันหน่อย
บางครั้งบางทีก็ปล่อย แค่นี้ก็ดีจะตายไป

สรุปแบบนี้จะทำตามใคร
สรุปแบบไหนไม่โดนว่าโดนบ่น
หัวใจคนทำ ซ้ำโดยคนดู ไม่ให้ตายยังไง
จะเอาไงดี ที่ทำไปแล้วก็ไม่พ้นคนว่า
ให้ตรงใจคน ทำไมมันไม่โดนสักตา

ทุกๆ คน ต่างคน ก็จะเอา เอาอย่างนั้น เอาอย่างงี้
ทุกทีมีแต่เสียง มีแต่เถียง มีแต่โวยแต่วาย
แล้วใครคนที่ทำ มันก็ทำ ทำเข้าไป
ทุกทีมีแต่โดน บ่นหูชาจนเบื่อ แล้วก็โดนจนได้

เมื่อไหร่จะถูกใจพี่ เมื่อไหร่จะเปิดใจบ้าง
เมื่อไหร่จะมีสักครั้ง ที่เป็นอย่างใจ
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ
ไม่เคยต้องการหรอก ไม่ซ้ำไม่เติมก็ขอบใจ

เมื่อไหร่จะถูกใจพี่ เมื่อไหร่จะเปิดใจบ้าง
แค่อยากจะมีสักครั้ง น้องขอได้ไหม
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ
ไม่เคยต้องการหรอก ใจเขาใจเรากันหน่อย
บางครั้งบางทีก็ปล่อย ชีวิตก็คงไม่โหดร้าย

โลกใบกลมๆ ดูจะแบนลงทุกๆ วัน
หัวใจคนเรา ก็ยิ่งนับวันดูยิ่งดำ แคบลงทุกที
และโลกที่เคยดีกลับ เหมือนช่างโหดร้าย
น้ำใจของเรา ทิ้งลืมกันไปจนหมด
ช่วยหน่อย ช่วยหน่อย

แล้วเมื่อไหร่จะถูกใจพี่ เมื่อไหร่จะเปิดใจบ้าง
เมื่อไหร่จะมีสักครั้ง ที่เป็นอย่างใจ
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ
ไม่เคยต้องการหรอก ใจเขาใจเรากันหน่อย

บางครั้งบางทีก็ปล่อย แค่นี้ก็คงจะซึ้งใจ
มื่อไหร่จะถูกใจพี่ เมื่อไหร่จะเปิดใจบ้าง

เมื่อไหร่จะมีสักครั้ง ที่เป็นอย่างใจ
ไม่มีความดีความชอบไม่มีรางวัลจะมอบ
ไม่เคยต้องการหรอก ไม่ซ้ำไม่เติมก็ขอบใจ


ยังไงก็โดนจนได้ ยังไงก็หลบไม่ได้
แต่อยากจะมีสักครั้ง น้องขอได้ไหม
ถ้าหากอะไรมันแย่ ก็อยากให้ช่วยกันแก้
ด้วยมือของเรา มือเรามีเท่าๆ กัน
เราก็มาช่วยๆ กัน แค่นั้นก็ดีจะตายไป

คอร์ดเพลง ท่านผู้ชม

 
สรุปวันนี้จะเอา
Cm
ไงกัน สรุปทางไหนก็ไม่
Gm
พ้นโดนด่า ซ้าย
F
มือก็มี ขวา
Bb
มือก็มี เสียง
Cm
ลอยเข้ามา

 
จะเอา
Cm
ไงดี ก็ทำไปแล้วก็ไม่
Gm
พ้นคนว่า ให้
F
ตรงใจคน 
Bb
ทำไงจะให้
Cm
โดนทุกตา


 
ทุก
Ab
ทุกคนต่างคน ก็จะเอา เอาอย่างนั้น เอาอย่างนี้ ทุ
Bb
กที มีแต่เสียง มีแต่เถียง มีแต่โวยแ
Cm
ต่วาย

 
แล้
Ab
วใคร คนที่ทำ มันก็ทำ ทำเข้าไป ทุก
Bb
ทีมีแต่โดน โดนหู
G
ชาจนเบื่อ แล้วก็โดนจนได้


Cm
เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง เมื่อไรจะมีสั
Fm
กครั้งที่เป็
Gm
นอย่างใจ

Cm
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ ไม่เคยต้องการหรอก 
Fm
ไม่ซ้ำไม่เ
Gm
ติมก็ขอบใจ

Cm
เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง แค่อยากจะมีสัก
Fm
ครั้งน้อง
Gm
ขอได้ไหม

ดนตรี : / Cm

Fm
ใจเขาใจ
Gm
เรากันหน่อย 
Fm
บางครั้งบาง
Gm
ทีก็บ่อย 
Ab
แค่นี้ก็ดี
Bb
จะตายไป


 
สรุปแบบนี้ยังทำ
Cm
ตามใคร สรุปแบบไหนไม่โด
Gm
นว่าโดนบ่น หั
F
วใจคนทำ
Bb
ซ้ำโดยคนดู ไม่ใ
Cm
ห้ตายยังไง

 
จะเอา
Cm
ไงดี ก็ทำไปแล้วก็ไม่
Gm
พ้นคนว่า ให้
F
ตรงใจคน 
Bb
ทำไมยังไม่
Cm
โดนสักตา


( ซ้ำ * )


Cm
เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง เมื่อไรจะมีสั
Fm
กครั้งที่เป็
Gm
นอย่างใจ

Cm
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ ไม่เคยต้องการหรอก 
Fm
ไม่ซ้ำไม่เ
Gm
ติมก็ขอบใจ

Cm
เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง แค่อยากจะมีสัก
Fm
ครั้งน้อง
Gm
ขอได้ไหม

ดนตรี : / Cm

Fm
ใจเขาใจ
Gm
เรากันหน่อย 
Fm
บางครั้งบาง
Gm
ทีก็บ่อย 
Ab
ชีวิตก็คง
Bb
ไม่โหดร้าย


ดนตรี : / Cm /


Cm
โลกใบกลมกลม ดูจะ
Fm
แบนลงทุ
Ab
กทุกวั
Gm
น      
Cm
หัวใจคนเราก็ยิ่ง
Fm
นับวันดูยิ่
Ab
งดำ
Gm
 

Cm
แคบลงทุกที แล
Fm
ะโลกไม่
Ab
เคย
Gm
ดีกลับเห
Cm
มือนช่างโหดร้าย

 
น้ำใจ
Fm
ของเราของเ
Ab
รา ทิ้งลืมกันไปจนหมด ช่วยหน่อยช่วยหน่อย

Cm
แล้วเมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง แค่อยากจะมีสัก
Fm
ครั้งที่เป็
Gm
นอย่างใจ

ดนตรี : / Cm

Fm
ใจเขาใจ
Gm
เรากันหน่อย 
Fm
บางครั้งบาง
Gm
ทีก็บ่อย 
Ab
แค่นี้ก็คง
Bb
จะซึ้งใจ


Cm
เมื่อไรจะถูกใจพี่ เมื่อไรจะเปิดใจบ้าง เมื่อไรจะมีสั
Fm
กครั้งที่เป็
Gm
นอย่างใจ

Cm
ไม่มีความดีความชอบ ไม่มีรางวัลจะมอบ ไม่เคยต้องการหรอก 
Fm
ไม่ซ้ำไม่เ
Gm
ติมก็ขอบใจ

Cm
ยังไงก็โดนจนได้ ยังไงก็หลบไม่ได้ แต่อยากจะมีสัก
Fm
ครั้งน้อง
Gm
ขอได้ไหม

ดนตรี : / Cm

Fm
มือเราก็เท่
Gm
าเท่ากัน เราก็ม
Fm
าช่วยช่วยกัน 
Gm
แค่นั้นก็ดีจ
Ab
ะตายไป
Bb
     
Cm
 


มิวสิควีดีโอเพลง ท่านผู้ชม

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง ท่านผู้ชม และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top