เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> นาวารัฐบุรุษ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง นาวารัฐบุรุษ - แอ๊ด คาราบาว

เพลง : นาวารัฐบุรุษ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

มันเป็นการลงทุน ที่ต้องใช้ทั้งเลือดและเนื้อ เกียรติของนักรบชายชาติทหาร
ทั้งทั้งที่พวกคุณ เริ่มต้นจากผู้คอยประสาน เห็นความสำคัญในประชาธิปไตย
แต่แล้วกาลเวลา ได้ชักพาให้เรือกางใบ นาวาทหารไทยต้องออกทะเล
เรือรบทหารไทย คงไม่ใช่แค่เรือตังเก เหล่าทหารไทยยิ่งไม่ใช่ชาวเล

มีประชาธิปไตย แต่เนื้อในอะไรก็ไม่รู้ ที่เห็นและเป็นอยู่ ดูขี้เหร้ ขี้เหร่
ปฏิรูปการเมือง เป็นวลีที่ฟังดูเท่ห์ การเมืองเจ้าเล่ห์อย่าไปไว้ใจใคร
มีแต่ประชาชน ถ้าอยากอยู่กับประชาธิปไตย ต้องปลูกฝั่งกันใหม่ระดับวัฒนธรรม
ตื่นเถิดประชาชน ที่เป็นอยู่มันแค่ขำขำ ประชาธิปไตยใช่เช้าคำเย็นคำ

เมื่อมีการลงทุน ที่ท้าทายสายตาประชาชาติ นี่คือโอกาส แห่งรัฐบุรุษ
เรือรบหรือตังเก หนนี้เห็นทีต้องพิสูจน์ จุดเปลี่ยนประเทศไทยอยู่ที่ท่านผู้นำ
จุดเปลี่ยนประเทศไทย อยู่ที่ท่านกำลังจะทำ จุดเปลี่ยนประเทศไทยอยู่ที่ท่านผู้นำ
จุดเปลี่ยนประเทศไทย อยู่ที่ท่านกำลังกระทำ ให้โลกได้จดจำ รัฐบุรุษ

คอร์ดเพลง นาวารัฐบุรุษ

ดนตรี : / F G / C G Am G / F G / Am /


F
มันเป็นการลง
G
ทุน ที่ต้อง
C
ใช้ทั้ง
G
เลือดและ
Am
เนื้อ  
G
 
F
เกียรติของนัก
G
รบชายชาติท
Am
หาร

F
ทั้งทั้งที่พวก
G
คุณ เริ่ม
C
ต้นจากผู้
G
คอยประ
Am
สาน  
G
 
F
เห็นความสำ
G
คัญในประชาธิป
Am
ไตย

F
แต่แล้วกาลเว
G
ลา ได้ชัก
C
พาให้
G
เรือกาง
Am
ใบ  
G
 
F
นาวาทหาร
G
ไทยต้องออกทะ
Am
เล

F
เรือรบทหาร
G
ไทย คงไม่
C
ใช่แค่
G
เรือตัง
Am
เก   
G
 
F
เหล่าทหาร
G
ไทยยิ่งไม่ใช่ชาว
Am
เล


ดนตรี : / F G / C G Am G / F G / Am /


F
มีประชาธิป
G
ไตย แต่เนื้อ
C
ในอะ
G
ไรก็ไม่
Am
รู้   
G
 
F
ที่เห็นและเป็น
G
อยู่ ดูขี้เหร้ ขี้
Am
เหร่

F
ปฏิรูปการ
G
เมือง เป็น
C
วลีที่
G
ฟังดูเ
Am
ท่ห์  
G
 
F
การเมืองเจ้า
G
เล่ห์อย่าไปไว้ใจ
Am
ใคร

F
มีแต่ประชา
G
ชน ถ้าอยาก
C
อยู่กับปร
G
ะชาธิป
Am
ไตย  
G
 
F
ต้องปลูกฝั่งกัน
G
ใหม่ระดับวัฒน
Am
ธรรม

F
ตื่นเถิดประชา
G
ชน ที่เป็น
C
อยู่มัน
G
แค่ขำ
Am
ขำ  
G
 
F
ประชาธิป
G
ไตยใช่เช้าคำเ
Am
ย็นคำ


ดนตรี : / F G / C G Am G / F G / Am / ( 2 ครั้ง )


F
เมื่อมีการลง
G
ทุน ที่ท้า
C
ทายสาย
G
ตาประชา
Am
ชาติ  
G
 
F
นี่คือโอ
G
กาส แห่งรัฐบุ
Am
รุษ

F
เรือรบหรือตัง
G
เก หน
C
นี้เห็น
G
ทีต้องพิ
Am
สูจน์  
G
 
F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am
นำ

F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทย อยู่ที่
C
ท่านกำ
G
ลังจะ
Am
ทำ  
G
 
F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทยอยู่ที่ท่านผู้
Am
นำ

F
จุดเปลี่ยนประเทศ
G
ไทย อยู่ที่
C
ท่านกำ
G
ลังกระ
Am
ทำ  
G
 
F
ให้โลกได้จด
G
จำ รัฐบุ
Am
รุษ


เพลงอื่นๆของ แอ๊ด คาราบาว
กัญชาคอมมิชชั่น , กันชนหมา , ขี้เมากระเพราแตะ , คงมาลัย , คนไร้ค่า , แง้มใจ , เจ็บเพื่อเข้าใจ , ซับน้ำตาอันดามัน , ดอกฟ้ากับหมาว้อ , ถามหาความรัก , นายทองดีฟันขาว , นาวารัฐบุรุษ , น้ำใจไทย , บ้า , ประชาธิปตวย , พ่อภูมิพล , ม่วนจังตังค์อยู่ครบ , รักต้องสู้ , ราชันย์ฝันสลาย , เลสาบสงขลา , วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา , วิ่งบนถนน สะเทือนถึงหัวใจ , เว้นวรรค , ศีล 5 (ศีลห้า) , สุรชัยสามช่า , หมดเวลา , เอาไงดีครับพี่ตู่ , โอม...เพี้ยง

* ลิขสิทธิ์เพลง นาวารัฐบุรุษ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top