เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> นิราศรถไฟฟ้า


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง นิราศรถไฟฟ้า - อ่ำ อัมรินทร์

เพลง : นิราศรถไฟฟ้า

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

....ฉัน ไม่ เข้าใจ
ว่าเธอ กับฉัน ทำไม
ไม่เข้า กัน
เหมือน น้ำมัน เจอะกับน้ำตา
พูดแล้ว ก็น่า รำคาญ
ให้ผ่าน กันไป เถอะชี วิต
รักฉัน แล้วมัน ผิด
พูดต่อไป หัวใจ จะวาย
ยังไง รองเท้า ยังมี
พอ จะไป ด้วยกัน
เดินเดินเดิน เดินไป วันวัน
เผื่อจะพอ ทำใจ
ให้มัน ลืมเธอ
ก็อาจ จะได้ สบาย ใจ
...ตั้งแต่เช้า แล้วนะ
เดินมาได้ ก็จนเย็น
คิด อะไรขึ้นมา
ได้ใหม่ แล้ว นะ
ไอ้การ จะลืม
ใครสักคน ช่างทำไม
มันยาก ลำบากจัง
ก็กะจะขึ้น รถไฟฟ้า
ออกตะลุย ราตรี
ก็คงดีกว่าเดิน
แล้วเหนื่อย เกิน ไป
รถ ไฟฟ้า
จอดอยู่เนี่ย แล้วยังไง
จะได้ พอผ่อนคลาย
ทำให้ใจ มันลืมเธอ
....นั่ง คนเดียว ก็เหี่ยวใจ
คิดไปเรื่อย เปื่อย
ตั้งแต่หมอ ชิด
คิด จะไปหา หมอ
ให้หมอดู ว่าอย่างไร
จะได้ชิด
จะได้เป็นมิตร
จะได้ใกล้ชิดเธอ
จะต้องทำอย่างไร
จากสะพานควาย มา
คิดไป พูดจากับควาย
ให้มัน เข้าใจ
ว่าคนอย่างฉัน มันควายทุย
โดน เธอมาหลอก
ให้รัก แล้วก็ไป
จอดที่ซอย อารีย์
มีความหวัง ให้เธอมา
ขอ เธอจงเมตตา
ช่วยปลอบ ใจ กัน
ความ อารีย์
เธอไม่มี หรือไงกัน
มาทิ้งกันได้ไง
มาจนกระทั่ง ได้เห็น
อนุสาวรีย์ชัยๆ
สร้าง กันมาได้ไง
สูงสุด ท้อง ฟ้า
รัก ของฉัน
อุตส่าห์ทน สร้างกันมา
ไม่เห็น จะได้ความ
เหลียว ดู ไฟ
ใจก็ดี ขึ้นมาไม่ นาน
ผ่านประตู น้ำ
น้ำตา มันก็ไหล
ก็น้ำตา มันไม่มี
ประตูกั้นไว้
มันท่วมมันท้น
ขึ้นมาจากข้างใน
หลั่งไหลกันออกมา
ผู้คน เยอะ แยะ
เขาพากัน มาจากไหน
สยาม สแคว์
ศูนย์รวมแหล่งแท้
ความบันเทิง
เสียง ก็จอแจ แต่เรา เซ็ง
ผ่านซอย นานา
มาถึง ซอยทองหล่อ
ร้าน ข้าวต้มที่เคย
นั่งดื่ม กิน กัน
ฉัน คิดถึง
คำที่เรา พร่ำรำพัน
ต่อหน้า จานไข่เจียว
จนมาถึง พระโขนง
ผู้คน เริ่มบางตา
เพราะ สถานีหน้า
ก็อ่อน นุช แล้ว
แล้วน้องนุช
อยู่ที่ไหน ไม่มีแวว
ไอ้ฉัน ก็อ่อนใจ
ข้างใน มันหดหู่

...มาจน อ่อนนุช ปลายทาง
ก็เหนื่อยแล้ว และง่วงนอน
ฉัน ก็เลยต้องนอน
เพราะไม่อยาก เจอใคร
รัก ของฉัน
ถึงจุดจบแล้ว ก็ดีใจ
ฉัน จะได้นอน
นอนร้องเพลง ไปคน เดียวคอร์ดเพลง นิราศรถไฟฟ้า

Em
ฉันไม่เข้าใจว่าเธอกับ
C
ฉันทำไมไม่
D7
เข้ากัน 
Em
เหมือนน้ำมัน 
C
เจอะกับน้ำ
G
ตา

Em
พูดแล้วก็
A
น่ารำคาญ ให้
C
ผ่านกันไป
G
เถอะชีวิต 
Em
รักฉันแล้ว
C
มันผิด อยู่ต่อ
A
ไปหัวใจจะวาย

Em
ยังไงรอง
C
เท้ายังมี 
D7
พอจะไปด้วย
G
กัน  
Em
เดิน เดิน เดิน เดิน
C
ไปวันวัน เผื่อจะ
D
พอทำใจให้
G
มันลืมเธอ

C
ก็อาจจะ
Am
ได้สบาย
D
ใจ


 
ตั้งแต่
Em
เช้าแล้วนะ เดินมา
Am
ได้ก็จนเย็น 
D
คิดอะไรขึ้นมาได้
G
ใหม่แล้วนะ

 
ไอ้
Em
การจะลืมใครสัก
Am
คนช่างทำไม มัน
D
ยากลำบากจัง

 
ก็กะจะ
Em
ขึ้นรถไฟฟ้าออกตะ
Am
ลุยราตรี 
D
ก็คงดีกว่าเดินแล้ว
G
เหนื่อยเกินไป

Em
รถไฟฟ้าจอดอยู่
Am
เนี่ยแล้วยังไง จะ
D
ได้พอผ่อนคลาย ทำให้ใจมันลืมเธอ


ดนตรี : / G / C / Am / D / Em / C / D / D /


G
นั่งคนเดียวก็เหี่ยว
D
ใจคิดไป
G
เรื่อยเปื่อย 
C
ตั้งแต่หมอชิต 
D
คิดจะไป
G
หาหมอ

Em
ให้หมอ
A
ดูว่าอย่าง
C
ไรจะได้
G
ชิด จะได้เป็น
Em
มิตรจะได้ใกล้
C
ชิดเธอ จะ
A
ต้องทำอย่างไร

 
จากสะ
Em
พานควายมา คิด
C
ไปพูดจากั
G
บควาย ให้
Em
มันเข้าใจว่าคนอย่าง
C
ฉันมันควาย
G
ทุย

C
โดนเธอมาหลอก ให้
Am
รักแล้วก็
D
ไป


 
จอดที่
Em
ซอยอารีย์มีความ
Am
หวังให้เธอมา 
D
ขอเธอจงเมตตา ช่วย
G
ปลอบใจกัน

Em
ความอารีเธอไม่
Am
มีหรือไงกัน มา
D
ทิ้งกันได้ไง

 
มาจนกระ
Em
ทั่งได้เห็นอนุ
Am
สาวรีย์ชัย 
D
สร้างกันมาได้ไงสูง
G
สุดท้องฟ้า

Em
รักของฉันอุตส่าห์
Am
ทนสร้างกันมา ไม่
D
เห็นจะได้ความ


G
เหลียวดูไฟใจก็
D
ดีขึ้นมา
G
ไม่นาน 
C
ผ่านประตูน้ำน้ำ
D
ตามันก็
G
ไหล

Em
ก็น้ำ    
A
ตามันไม่
C
มีประตูกั้
G
นไว้ มันท่วมมัน
Em
ท้นขึ้นมา
C
จากข้างใน หลั่ง
A
ไหลกันออกมา

 
ผู้
Em
คนเยอะแยะเขาพา
C
กันมาจาก
G
ไหน ส
Em
ยามสแควร์ศูนย์รวมแหล่ง
C
แท้ความบัน
G
เทิง

C
เสียงเขาจอแจ
Am
  แต่เรา
D
เซ็ง


 
ผ่าน
Em
ซอยนานามา
Am
ถึงซอยทองหล่อ 
D
ร้านข้าวต้มที่เคยนั่ง
G
ดื่มกินกัน

Em
ฉันคิดถึง คำที่
Am
เราพร่ำรำพัน ต่อ
D
หน้าจานไข่เจียว

 
จนมา
Em
ถึงพระโขนง ผู้
Am
คนเริ่มบางตา 
D
เพราะสถานีหน้าก็
G
อ่อนนุชแล้ว

Em
และน้องนุชอยู่ที่
Am
ไหนไม่มีแวว ไอ้
D
ฉันก็อ่อนใจ ข้างในมันหดหู่


ดนตรี : / Em / Bm / Em / C / Am / C / D / D /


 
มาจนอ่อน
Em
นุชปลายทางก็เหนื่อย
Am
แล้วและง่วงนอน 
D
ฉันก็เลยต้องนอนเพราะไม่
G
อยากเจอใคร

Em
รักของฉันถึงจุดจบ
Am
แล้วก็ดีใจ 
D
ฉันจะได้นอน นอนร้องเพลงไปคน
G
เดียว


เพลงอื่นๆของ อ่ำ อัมรินทร์
กุลาหัวร่อ , เกลียดคนรู้ทัน , เกิดมาทำไมไม่รู้ , เกินคว้า , ขี้เหล่แต่สวย , คนดี , เคยเห็นน้ำตาฉันไหม , จดหมายผิดซอง , เจ้าเก่า , ถึงเวลาหรือยัง , เธอใจดำ , นิราศรถไฟฟ้า , ปรารถนา , ผมเปล่าครับ , พลาซ่า , ไม่รู้ใครรักใครก่อน , ไม่อยากให้ใครว่าเธอ , ย่างสามสิบ , ยายตุ๊ดตู่ , รักเธอคนเดียว , รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ , รักอ้ำอึ้ง , เรางี่เง่า , ลน , ลอยกระทงวันสงกรานต์ , หัวใจให้เธอ , หิริโอตตัปปะ

* ลิขสิทธิ์เพลง นิราศรถไฟฟ้า และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top