เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> บุษบา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง บุษบา - โมเดิร์นด็อก

เพลง : บุษบา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

บุษบาเกิดมากับความสดใส โลกของเธอนั้นมีดอกไม้ในหัวใจ
วันทั้งวันชื่นชมชอบร้อยมาลัย โลกสดใสไปด้วยมาลัยของเธอ

ดอกไม้นานาพรรณ สีสันมากมายกันไป
กลิ่นหอมรัญจวนใจ ประดับไว้ให้โลกนี้สวยงาม

บรรจงร้อยเป็นมาลัย สนุกสุขใจหนักหนา
เป็นประจำทุกวันเวลา ไม่เคยเหนื่อยล้ากับมาลัย

แล้วเธอตื่นมากับความผิดหวัง ในวันนี้ โลกที่เคยดีไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
โลกสดใสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ เห็นเห็นกันอยู่ จู่จู่ก็หายไป
ดอกไม้มันหายไป จากโลกอันกว้างใหญ่

( ซ้ำ * )

แล้วบุษบาก็พบว่าความจริงนั้น โลกที่มันไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
เพราะเธอเด็ดไปมากมายเท่าไรก็ไม่รู้ เด็ดไปไม่เคยดู จะเหลืออยู่ได้อย่างไร

( ซ้ำ * )

คอร์ดเพลง บุษบา

ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 8 ครั้ง )


Bm
บุษบา
D
เกิดมากับ
G
ความสด
F#
ใส โ
Bm
ลก ขอ
D
งเธอนั้น
G
มีดอกไม้
F#
ในหัวใจ

Bm
วัน ทั้ง
D
วันชื่นชม
G
ชอบร้อย
F#
มาลัย โ
Bm
ลก สด
D
ใสไปด้ว
G
ยมาลัย
F#
ของเธอ


Bm
ดอก ไ
D
ม้นานาพร
G
รณ 
F#
สีสันมา
Bm
ก มาย
D
กันไป
G
 
F#
 

Bm
กลิ่น ห
D
อมรัญจวน
G
ใจ 
F#
ประดับ
Bm
ไว้ให้โ
D
ลกนี้สวย
G
งาม
F#
 


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 4 ครั้ง )


Bm
บรร จ
D
งร้อยเป็น
G
มาลัย
F#
 
Bm
สนุกสุขใ
D
จหนักห
G
นา 
F#
 

Bm
เป็นปร
D
ะจำทุกวั
G
นเวลา
F#
ไม่เคยเหนื่
Bm
อย ล้า
D
กับมา
G
ลัย 
F#
 


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 4 ครั้ง )


Bm
แล้วเธอตื่นมากั
D
บความผิด
G
หวัง ใน
F#
วันนี้
Bm
โลกที่ เ
D
คยดีไม่มีด
G
อกไม้เ
F#
หลืออยู่

Bm
โลกสด
D
ใสมันเป็
G
นอะไรก็
F#
ไม่รู้ 
Bm
เห็นเห็น
D
กันอยู่ จู่
G
จู่ก็หายไ
F#

Bm
 
D
 
G
  ด
F#
อกไม้
Bm
มัน หา
D
ยไป 
G
จากโ
F#
ลกอันกว้างใหญ่


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 8 ครั้ง )


Bm
แล้วบุษบา
D
ก็พบว่าคว
G
ามจริง
F#
นั้น 
Bm
 โลก
D
ที่มันไม่มี
G
ดอกไม้
F#
เหลืออยู่

Bm
เพราะเธอเด็ดไ
D
ปมากมาย
G
เท่าไรก็
F#
ไม่รู้ 
Bm
เด็ดไป
D
ไม่เคยดู
G
จะเหลือ
F#
อยู่ได้อย่างไร


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Bm D / G F# / ( 8 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm D / G F# / Bm D / G / G / G / G / F# /


มิวสิควีดีโอเพลง บุษบา

เพลงอื่นๆของ โมเดิร์นด็อก
ก่อน , กันและกัน , ขอบคุณ , เคว้ง , เงินล้าน , ตาสว่าง , ติ๋ม , ทบทวน , ที่จริงในใจ , เธอเท่านั้น , เธอให้มา , นิยาย , บางสิ่ง , บุษบา , ไปด้วยกัน , ผ่าน , มานี , รักเธอรอเก้อ , รูปไม่หล่อ , วันนี้เมื่อปีก่อน (Today, Last Year) , วันนี้เมื่อปีก่อน (Today, Last Year) , วันสุดท้าย , เวตาล , สิ่งที่ไม่เคยบอก , เสน่หา , หมดเวลา

* ลิขสิทธิ์เพลง บุษบา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top