เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ผีเสื้อที่หายไป


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ผีเสื้อที่หายไป - Klear

เพลง : ผีเสื้อที่หายไป

อัลบั้ม : The Storyteller

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ฉันก็เหมือนคนอีกเป็นร้อยพัน ที่ยังเฝ้าคอยฝันใฝ่
ตามหาใครสักคนมาเติมหัวใจ
แค่ใครหนึ่งคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคนของเรา

ความรักก็เหมือนตอนที่เราต้องการ ตามหาผีเสื้อตัวหนึ่ง
แต่เมื่อใดที่เจอแล้วไล่คว้า วิ่งตามเท่าไรกลับยิ่งบินยิ่งหนีไกล
ทุกครั้งเอื้อมมือออกไปจับได้เพียง เศษใบไม้ที่ไร้จิตใจ

แต่หากเมื่อไรที่ฉัน หยุดพักไม่สนใจ
หากเมื่อไรนิ่งๆ นานๆ ไม่วิ่งตามไป
ในตอนนั้นผีเสื้อที่จากไปก็ค่อยๆ กลับมา
บินวนมาลงที่ตรงไหล่

ยิ่งไขว่คว้าความรักยิ่งไม่ได้มา
ยิ่งต้องการค้นหาเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอใคร
เปลี่ยนตัวเองให้เป็นดังดอกไม้ด้วยความสุขใจ
ไม่นานผีเสื้อที่บินหายไป ก็นำทางพาความรักมา

อย่าคิดจะเฝ้าคอยส่วนที่หายไป แค่เติมตัวเองให้เต็ม
ฟากฟ้ากำหนดรอ เมื่อฉันพร้อม
เมื่อวันผ่านไป คงไม่นานเราพบกัน
วาดฝันข้างในจิตใจฉันเฝ้ารอ ด้วยรอยยิ้มที่มีความหมาย

และหากเมื่อไรที่ฉัน หยุดพักไม่สนใจ
หากเมื่อไรนิ่งๆ นานๆ ไม่วิ่งตามไป
ในตอนนั้น ผีเสื้อที่จากไปก็ค่อยๆ กลับมา
บินวนมาลงที่ตรงไหล่

ยิ่งไขว่คว้าความรัก ยิ่งไม่ได้มา
ยิ่งต้องการค้นหาเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอใคร
เปลี่ยนตัวเองให้เป็นดังดอกไม้ด้วยความสุขใจ
ไม่นานผีเสื้อที่หายไป ก็นำทางพาความรักมา

หากเมื่อไรที่ฉัน หยุดพักไม่สนใจ
หากเมื่อไรนิ่งๆ นานๆ ไม่วิ่งตามไป
ในตอนนั้น ผีเสื้อที่จากไปก็ค่อยๆ กลับมา
บินวนมาลงที่ตรงไหล่

ยิ่งไขว่คว้าความรัก ยิ่งไม่ได้มา
ยิ่งต้องการค้นหาเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอใคร
เปลี่ยนตัวเองให้เป็นดังดอกไม้ด้วยความสุขใจ
ไม่นานผีเสื้อที่หายไป ก็นำทางพาความรักมา

คอร์ดเพลง ผีเสื้อที่หายไป

ดนตรี : / D F#m / G A / ( 2 ครั้ง )/ Bm7 / E / Em7 / A /


D
ฉันก็เหมือน
F#m
คนอีกเป็นร้อย
G
พัน ที่
A
ยังเฝ้าคอยฝันใฝ่

D
ตามหาใครสัก
F#m
คนมาเติมหัวใ
G
จ แค่ใ
A
ครหนึ่งคนที่ 
Bm
เกิดมาเพื่อ
A
เป็น คนของ
Gmaj7
เรา

D
ความรักก็เหมือน
F#m
ตอนที่เราต้อง
G
การ ตาม
A
หาผีเสื้อตัวหนึ่ง 
D
แต่เมื่อไรที่
F#m
เจอ แล้วไล่
G
คว้า
A
 

 
วิ่งตามเท่า
Bm
ไร กลับยิ่
A
งบิน ยิ่งหนี
Gmaj7
ไกล ทุกครั้งเอื้อมมือออก
Bm
ไป จับได้เ
A
พียงเศษใบ
G
ไม้ที่ไร้จิตใ
A


 
แต่หากเมื่อไ
D
หร่  
F#m
ที่ฉัน หยุด
G
พักไม่สนใ
A
จ หากเมื่อไ
D
หร่นิ่
F#m
งนิ่งนานนานไ
G
ม่วิ่งตามไ
A

 
ในตอน
Bm7
นั้น ผีเสื้อที่จาก
E
ไปก็ค่อยค่อยกลับมา
Em7
 บินวนมาลงที่ตรงไ
A
หล่

 
ยิ่งไขว่
D
คว้าควา
F#m
มรัก   
G
ยิ่งไม่ได้
A
มา ยิ่งต้อง
D
การค้น
F#m
หาเท่าไหร่
G
ยิ่งไม่เจอใ
A
คร

 
เปลี่ยนตัว
Bm7
เองให้เป็นดังดอก
E
ไม้ ด้วยความสุขใจ 
Em7
ไม่นานผีเสื้อที่บิน
F#m
หายไป ก็
G
นำทางพาคว
A
ามรักมา


ดนตรี : / D / Dsus4 / D / Dsus4 /


D
อย่าคิดจะเฝ้า
F#m
คอยส่วนที่หายไ
G
ป แค่เ
A
ติมตัวเองให้เต็ม

D
ฟากฟ้ากำหน
F#m
ดรอ เมื่อฉันพร้
G
อม  
A
เมื่อวันผ่าน
Bm
ไป คงไม่
A
นานเราพบ
Gmaj7
กัน

 
วาดฝันข้างในจิต
Bm7
ใจฉันเฝ้
A
ารอ ด้วยรอยยิ้
G
มที่มีความหม
A
าย


 
และหากเมื่อไ
D
หร่  
F#m
ที่ฉัน หยุด
G
พักไม่สนใ
A
จ หากเมื่อไ
D
หร่นิ่
F#m
งนิ่งนานนานไ
G
ม่วิ่งตามไ
A

 
ในตอน
Bm7
นั้น ผีเสื้อที่จาก
E
ไปก็ค่อยค่อยกลับมา
Em7
 บินวนมาลงที่ตรงไ
A
หล่

 
ยิ่งไขว่
D
คว้าควา
F#m
มรัก   
G
ยิ่งไม่ได้
A
มา ยิ่งต้อง
D
การค้น
F#m
หาเท่าไหร่
G
ยิ่งไม่เจอใ
A
คร

 
เปลี่ยนตัว
Bm7
เองให้เป็นดังดอก
E
ไม้ ด้วยความสุขใจ 
Em7
ไม่นานผีเสื้อที่บิน
F#m
หายไป ก็
G
นำทางพาคว
A
ามรักมา


ดนตรี : / D / Dsus4 / D / Dsus4 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / D / F#m / G / A / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Bm7 / A / Gmaj7 / Gmaj7 / Bm7 / A / Gmaj7 / A /


 
หากเมื่อไ
E
หร่  
G#m
ที่ฉัน หยุด
A
พักไม่สนใ
B
จ หากเมื่อไ
E
หร่นิ่
G#m
งนิ่งนานนานไ
A
ม่วิ่งตามไ
B

 
ในตอน
C#m7
นั้น ผีเสื้อที่จาก
F#
ไปก็ค่อยค่อยกลับมา
F#m
 บินวนมาลงที่ตรงไ
B
หล่

 
ยิ่งไขว่
E
คว้าควา
G#m
มรัก   
A
ยิ่งไม่ได้
B
มา ยิ่งต้อง
E
การค้น
G#m
หาเท่าไหร่
A
ยิ่งไม่เจอใ
B
คร

 
เปลี่ยนตัว
C#m7
เองให้เป็นดังดอก
F#
ไม้ ด้วยความสุขใจ 
F#m
ไม่นานผีเสื้อที่บิน
G#m
หายไป ก็
A
นำทางพาคว
B
ามรักมา


ดนตรี : / E G#m / A B / ( 8 ครั้ง )/ E /


มิวสิควีดีโอเพลง ผีเสื้อที่หายไป

เพลงอื่นๆของ Klear
Hear Me , One Way , Stay Alive , กระโดดกอด , ไกล , ขอสักคน , คนในฝัน , ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย , ความทรมานที่แสนมีความสุข , คำยินดี , จะรักหรือจะร้าย , จักรวาล กาลนิรันดร์ , จักรวาล..กาลนิรันดร์ , ฉันอยู่ตรงนี้ข้างๆ เธอ , ดั่งดวงดาว , ดั่งฝันฉันใด , แด่เธอที่รัก , ที่ปลอดภัย , เธอมัน , เธออยู่ที่ไหน , นาทีสุดท้าย , เนเวอร์ เซย์ กูดบาย (Never Say Goodbye) , ไบร์ตเทอร์ เดย์ (Brighter Day) , ปม , ไป , ผีเสื้อที่หายไป , พ้นผ่าน , พันหมื่นเหตุผล , เพลงนี้ (ใครบางคนแต่งให้เธอ) , เพื่อเธอ ฉันยอม , แพ้ใจ , ไม่อยากหายใจ , ร่มสีเทา , รักไม่ต้องการเวลา , รักให้ตาย , รูปวาดบนภาพถ่าย , เล่นของสูง , ไว้ใจ , สิ่งของ , สิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา , สุดฤทธิ์สุดเดช , เสมอตลอดมา , หนี , หลังจากเธอ , หลับตา กลั้นใจ จากลา , หาย , เหมือนในวันเก่า , ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน , อดทนกับความเหงา , อธิษฐาน , อาจจะเป็นเธอ

* ลิขสิทธิ์เพลง ผีเสื้อที่หายไป และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top