เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> พรุ่งนี้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง พรุ่งนี้ - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เพลง : พรุ่งนี้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

อยากรู้ เหตุใดที่เรา
ถึงต้องโกรธกัน
อยากรู้ เหตุใดที่เรา
ต้องรังแกกัน
และต่างลืม
ว่าเราต้องแบ่งปัน ต้องใกล้กัน
อยู่เคียงกันไป
อยากบอกว่ามี แค่เรา
แค่เพียงเธอและฉัน
ทุกทุกนาที เราดีต่อกัน ดีไหม
อยากบอกว่ามี แค่เรา
อยู่กันเพียงแค่นี้
ให้เรื่องดีดี คงดีกว่าการ
ให้ร้าย
เมื่อเธอและฉัน ต้องใกล้กัน
ต่างคน ต้องให้อภัย ทุกทุกอย่าง
พรุ่งนี้จะยัง มีเราต่อไป
พรุ่งนี้ จะมีสายตา ที่ดูอ่อนโยน
พรุ่งนี้ จะมีภาพเรา ที่ดูแลกัน
จะจดจำ ว่าเราต่างผูกพัน
ได้ร่วมทาง ที่เดินกันมา
อยากบอกว่ามี แค่เรา
แค่เพียงเธอและฉัน
ทุกทุกนาที เราดีต่อกัน ดีไหม
อยากบอกว่ามี แค่เรา
อยู่กันเพียงแค่นี้
ให้เรื่องดีดี คงดีกว่าการ
ให้ร้าย
เมื่อเธอและฉัน ต้องใกล้กัน
ต่างคน ต้องให้อภัย ทุกทุกอย่าง
พรุ่งนี้จะยัง มีเราต่อไป

(ขอ ขอเพียงแต่สองเรา)
(คิดด้วยกัน และให้มีฝันด้วยกัน)
อยากให้วันพรุ่งนี้
ขัดแย้งมากลับคืนดี
ที่แล้ว ลบล้าง ให้กันไป
เปลี่ยนจากไฟเป็นน้ำ
ที่ร้อนก็กลับเย็นลง
ไม่เหลือสงคราม ในทุก หัวใจ
เปลี่ยนจากดำกับขาว
ผสมให้เกิดเป็นเทา
ชนะหรือแพ้ ลืมมันไป
อยากให้วันพรุ่งนี้
จะเหลือก็แต่เพียงเรา
ที่คิดด้วยกัน ที่ฝัน ด้วยกัน

(ขอ ขอเพียงแต่สองเรา)
(คิดด้วยกัน และให้มีฝันด้วยกัน)
อยากให้วันพรุ่งนี้
ขัดแย้งมากลับคืนดี
ที่แล้ว ลบล้าง ให้กันไป
อยากให้วันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้เราอยู่เคียงกัน
ดูโลกด้วยกัน พรุ่งนี้
จนถึงตลอดไป

จะเหลือ เพียงเราอยู่
เพียงแค่ฉันและเธอ
อยู่กันตรงนี้
ฉันและเธอ เดินเคียงกันไป
เมื่อเธอและฉัน ต้องใกล้กัน
ต่างคน ต้องให้อภัย ทุกทุกอย่าง
พรุ่งนี้จะยัง มีเราต่อไป
มี แค่เรา
แค่เพียงเธอและฉัน
ทุกทุกนาที เราดีต่อกัน ดีไหม
อยากบอกว่ามี แค่เรา
อยู่กันเพียงแค่นี้
ให้เรื่องดีดี คงดีกว่าการ
ให้ร้าย
เมื่อโลกใบนี้ ต้องมีเรา
ต่างคน ต้องให้อภัย ทุกทุกอย่าง
พรุ่งนี้จะยัง มีเราต่อไป
ต้องให้อภัย ทุกทุกอย่าง
พรุ่งนี้จะยัง มีเราต่อไป
(มี แค่เรา)
(แค่เพียงเธอและฉัน)
ทั้งฉันและเธอ จะยังอยู่
และโลก คงพอให้เราอยู่ ต่อไป

คอร์ดเพลง พรุ่งนี้

ดนตรี : / Ab Gm F / Bb / C# Cm / F /


 
อยาก
Bb
รู้ เหตุใ
Bbsus4
ดที่   เราถึ
Bb
งต้องโ
Gm
กรธกัน อย
Bb
ากรู้ เห
Bbsus4
ตุใดที่   เ
Bb
ราต้องรังแ
Gm
กกัน

 
และ
Eb
ต่างลืม ว่า
Dm
เราต้องแบ่งปันต้องใ
Cm
กล้กัน อยู่เคียงกันไ
Fsus4


 
อยากบอกว่า
Bb
มีแค่เรา แค่เ
Gm
พียงเธอและฉัน 
Cm
ทุกทุกนาทีเราดีต่อ
F
กันดีไหม

 
อยากบอกว่า
Bb
มีแค่เรา อยู่
Gm
กันเพียงแค่นี้ 
Cm
ให้เรื่องดีดีคงดีกว่าก
F
ารให้ร้าย

 
เมื่อเธอและ
Dm
ฉัน ต้องใกล้
Gm
กัน ต่างค
Cm
นต้องให้อภัยทุกทุกอย่าง 
F
พรุ่งนี้จะยังมีเราต่อไป


 
พรุ่ง
Bb
นี้ จะ
Bbsus4
มีสายตา  
Bb
  ที่ดู
Gm
อ่อนโยน พรุ่ง
Bb
นี้ จะ
Bbsus4
มี ภาพ เร
Bb
า ที่ดู
Gm
แลกัน

 
จะ
Eb
จดจำ ว่าเ
Dm
ราต่างผูกผัน ได้
Cm
ร่วมทางที่เดินกันม
F


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Ab Gm F / Bb / C# Cm / F /

ดนตรี : / Bb / Bb / Gm / C / Bb / Gm / C / C /


 
อยากให้วันพรุ่ง
Bb
นี้ ขัดแย้งมากลับ
Am
คืนดี ที่แ
Gm
ล้วลบล้างให้กันไ
C

 
เปลี่ยนจากไฟเป็น
Bb
น้ำ ที่ร้อนก็กลับ
Am
เย็นลง ไม่เห
C
ลือสงคราม ในทุกหัวใจ

 
เปลี่ยนจากดำกับข
Bb
าว ผสมให้เกิดเ
Am
ป็นเทา ช
Gm
นะหรือแพ้ลืมมันไ
C

 
อยากให้วันพรุ่ง
Bb
นี้ จะเหลือก็แต่เ
Am
พียงเรา ที่
C
คิดด้วยกัน ที่ฝันด้วยกัน


ดนตรี : / Bb / Bb / Gm / C / Bb / Gm / C / C /


 
อยากให้วันพรุ่ง
Bb
นี้ ขัดแย้งมากลับ
Am
คืนดี ที่แ
Gm
ล้วลบล้างให้กันไ
C

 
อยากให้วันพรุ่ง
Bb
นี้ พรุ่งนี้เราอยู่เ
Am
คียงกัน ดูโ
C
ลกด้วยกันพรุ่งนี้ จนถึงตลอดไป


ดนตรี : / Bb / Ab / C# / F# / F / F / F / F /


( ซ้ำ * )


C#
     
F#
     
B
มีแค่เรา แค่เ
G#m
พียงเธอและฉัน
C#m
 ทุกทุกนาทีเราดีต่อ
F#
กันดีไหม

 
อยากบอกว่า
B
มีแค่เรา อยู่
G#m
กันเพียงแค่นี้ 
C#m
ให้เรื่องดีดีคงดีกว่าก
F#
ารให้ร้าย

 
เมื่อโลกใบ
Ebm
นี้ ต้องมีเ
G#m
รา ต่างค
C#m
นต้องให้อภัยทุกทุกอ
F#
ย่าง พรุ่งนี้จะยังมีเราต่อไ
B

C#m
ต้องให้อภัยทุกทุกอย่
F#
าง พรุ่งนี้จะยังมีเราต่อไ
B
ป ( มีแค่เราแค่เ
G#m
พียงเธอและฉัน )

C#m
ทั้งฉันและเธอจะยัง
F#
อยู่ และโลกคงพอให้เราอยู่ ต่อไป


มิวสิควีดีโอเพลง พรุ่งนี้

เพลงอื่นๆของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
Hey พอแล้ว , To Much So Much Very Much , what is up , What's Up , ก็ดี , กลับมาวันนี้ , กลับไม่ได้ไปไม่ถึง , ก็เลิกกันแล้ว , กอดกัน , ก้อนหินกับนาฬิกา , เก็บใจเธอไว้ , เกิดเป็นตัวละคร , ขอแค่ได้รู้ , ของขวัญจากก้อนดิน , ของของนาย , ขอใจให้พี่ , ขอบใจจริงๆ , ขออุ้มหน่อย , ขันหมากระทึกใจ , ข้างขึ้นเดือนหงาย , เข้าเวรรอ , เขียนคำว่ารัก , คนน่ารัก , คนป่า , คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา , คนไม่มีแฟน , ความทรงจำ , ความรักในอากาศ , ความสุข ความทรงจำ , ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด , คอย , คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ , คิดถึงทุกเวลา , คิดถึงเหลือเกิน , คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น , คู่กัด , คู่แท้ , ง้อเพราะรัก , เงาที่หายไป , เงียบเงียบคนเดียว , จะได้ไม่ลืมกัน , จะเอาจากไหน , จับเจ่า , จับมือกันไว้ , จากน้อง , จำเธอขึ้นใจ , ฉันทนาที่รัก , ฉันมาทำอะไร , ช่วยรับที , ชาติก่อนมาลี...ชาตินี้แครอน , ชีวิตเดี่ยว , ชีวิตลิขิตเอง , ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) , โชคดี , ใช่เลย , ซ่อมซะให้เข็ด , ซ่อมได้ , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้ในใจ , ดอกไม้ในทะเลทราย , ตกหลุมรักเธอทุกวัน , ต้นไม้ของพ่อ , ต้องโทษดาว , ต่อเวลา , ตัดไฟแต่ต้นลม , ตามรอยพระราชา , ติดอยู่ที่หัวใจ , เต้นรำทำครัว , ถนนสายแสงตะวัน , ถ่านไฟเก่า , ถึงใจ , เถียงกันทำไม , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในหัวใจ , ทู มัช โซ มัช เวรี มัช (Too Much So Much Very Much) , ทู มัช โซ มัช เวรี่ มัช (Too Much So Much Very Much) , ทูนหัว , เธอ , เธอนั่นแหละ , เธอผู้ไม่แพ้ , น้องรัก , นับเรื่องดีดี , นางนวล , นานแล้ว , น้านา... , น้านา , น้ำค้าง , น้ำตาฟ้า , น้ำตา , นิรมิต , ในหลวงในดวงใจ , บอกว่าอย่าน่ารัก , บันทึกหน้าสุดท้าย , บัลลังก์เมฆ (Ost. บัลลังก์เมฆ) , บัลลังก์เมฆ , บ้านใกล้เรือนเคียง , บ้านของเรา , บีลีฟ (Believe) , บูมเมอแรง , ปฏิวัติซะ , ปล่อยเธอไป , ปิดบัง , เป็นยังไงกัน , ไปดีมาดี , ไปเที่ยวกัน , ผ่านมาผ่านไป , ผิดตรงไหน , ผู้ชายอย่างฉัน , ผู้ต้องหา , ฝนในใจ , ฝากฟ้าทะเลฝัน , ฝากไว้ , ฝากหัวใจ , พรปีใหม่ , พรหมลิขิต , พระราชาผู้ทรงธรรม , พริกขี้หนู , พริบตา , พรุ่งนี้ , พอก็ยังไม่พอ , พอจะมีสิทธิ์ไหม , พอดี Fit , พักตรงนี้ , พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย , พูดเล่นเล่น , เพลงนั้น , เพลงเบาๆ , เพียงแค่ใจเรารักกัน , ฟากฟ้าทะเลฝัน , แฟนจ๋า [Remix] , แฟนจ๋า [คอนเสิร์ต ฟ.แฟน] , แฟนจ๋า , ภารตี , ม่วยจ๋า , มองฉันทีฟังฉันที , มอเตอร์ไซค์ทำหล่น , มาทำไม , มีแต่คิดถึง , มีเธอ , มีฟ้า มีดาว มีเธอ , มีไหมใครสักคน , แม่เนื้ออุ่น , ไม่แข่งยิ่งแพ้ , ไม่เคยยิ้ม...ไม่เคยเต้น , ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน , ยังจำได้ไหม , ยาของหัวใจ , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รอ , ร้องเพลงกันหน่อย , ร้องไห้ทำไม , รอวันเธอว่าง , รักกันมั้ย , รักข้ามขอบฟ้า , รักคำเดียว , รักที่ไม่มีวันเป็นจริง , รักเธอที่สุด , รักเธอเสมอ , รักน้องคนเดียว , รักไม่รู้ดับ , รักหนักแน่น , รักให้พอดี (Ost. บัลลังก์เมฆ) , รักให้พอดี , รับปาก , รูปที่มีทุกบ้าน , รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง] , รู้ไหม(ว่าฉันคิดถึง) , เราจะยิ้มให้กัน , เรามา Sing , ลมจ๋า , ลองซิจ๊ะ , ลึกสุดใจ [Acoustic] , เล่าสู่กันฟัง , แล้วเธอก็จากไป , โลกของคนเหงา , โลกใบเดิม , โลกใบโปรด , โลกแห่งความฝัน [Acoustic] , วันของเรา , วันนี้ที่รอคอย , วันหนึ่ง วันนี้ , สคส , ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ , สนิทกัน , สบายสบาย , สไมล์คลับ , สวัสดีปีใหม่ , สวิทช์ที่ใจ , สองคนกำลังดี , สัญญาต้องเป็นสัญญา , สามสิบยังแจ๋ว , สายใยแผ่นดิน , สุขใจ , เสียงกระซิบ , เสียดาย , หนามยอกอก , หนูอยากเป็นอะไร , หมอกหรือควัน , หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ , หยดน้ำ , ห่วงใย , หวงรัก , หัวใจขอมา , หัวใจดวงน้อย , หูชา , เหตุผลของพ่อ , เหนื่อยใจเหลือเกิน , เหนื่อยไหม , เหมือนเป็นคนอื่น , อกมีไว้หัก , อกหักไม่ยักจะตาย , อมพระมาพูด , อยากถามก็ตอบ , อยากบอกรัก , อยากเป็นแฟนเธอ , อยากร้องดังดัง , อยากรู้ , อยากหยุดเวลา , อย่างแรง_มาทำไม , อย่างแรง , อย่าต่อรองหัวใจ , อย่าทำร้ายใจกัน , อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม , อย่าไปหาเลยเธอ , อย่ารักกันเลย , อยู่คนเดียว , อยู่เพื่อคอยเธอ , อโรคยาปรมาลาภา , อ้อมแขนที่ว่างเปล่า , อะโลน (Alone) , อาจจะเป็นคนนี้ , อีกไม่นาน , อีกหน่อยก็ลืม , โอ้ละหนอ My Love , โอ้ละหนอ..My Love , เฮ้ พอแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง พรุ่งนี้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top