เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> สิ่งเหล่านี้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง สิ่งเหล่านี้ - Greasy cafe

เพลง : สิ่งเหล่านี้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เธอเคยเชื่อไหม เราต่างเกิดมาเพื่อใครคนหนึ่ง
ทุกคืนวันจะมีชีวิตเพื่อกันและกัน
เธอจะรักเขาแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้
และจะยังรักแม้วันที่เขาสลายไป

เคยได้ยินเรื่องพรหมลิขิตบ้างไหม
ว่าเธออาจต้องเดินทางที่ไกลแสนไกล
เพื่อใครคนหนึ่ง เธอกับเขาจะแบ่งปันอากาศหายใจ
และจะใช้ทุกวินาทีร่วมกัน

ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ใช่แค่เขา
มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
ที่เธอกับเขาและอีกมากมาย เรียกว่าความรัก
ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบนี้ หมุนไปทำให้ยังคงหมุนไป

เธอจะรักเขาจนหมดลมหายใจ
และจะยังรักแม้โลกจะหยุดหมุนไป

ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ใช่แค่เขา
มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
ที่เธอกับเขาและอีกมากมาย เรียกว่าความรัก

ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ใช่แค่เขา
มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
ที่เธอกับเขาและอีกมากมาย เรียกว่าความรัก
ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบนี้ หมุนไปทำให้ยังคงหมุนไป

แต่ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่ฉัน
แต่ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่แค่ฉัน
ที่เชื่อว่าดวงดาวจะมีอยู่เต็มฟ้าทุกคืน
แต่เราต่างเกิดมา เพื่อให้คนคนหนึ่ง
ทำร้ายและกลืนชีวิตเราไป

ไม่ใช่แค่เธอ หากยังมีฉัน
ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความฝัน
และจะไม่มีวันที่ฉันจะยอมเผลอใจ
อ่อนไหวไปกับสิ่งเหล่านี้

สิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ ที่เรียกว่าความรัก

คอร์ดเพลง สิ่งเหล่านี้

ดนตรี : / D / Dmaj7 / G / G / ( 2 ครั้ง )


D
เธอเคยเชื่อไหม เราต่างเ
Dmaj7
กิดมาเพื่อใครค
G
นหนึ่ง 
D
ทุกคืนวันจะมีชีวิ
Dmaj7
ตเพื่อกันและ
G
กัน

Bm
เธอจะรั
A
กเขาแบบที่ไม่เ
G
คยมีใครทำได้ และจะยัง
Bm
รักแม้วั
A
นที่เขาสล
G
ายไป

D
เคยได้ยินเรื่องพ
Dmaj7
รหมลิขิตบ้
G
างไหม ว่าเ
D
ธออาจต้องเดินทางที่ไ
A
กลแสนไกล เพื่อใ
G
ครคนหนึ่ง

Bm
เธอกับเ
A
ขาจะแบ่งปันอ
G
ากาศหายใจ และจะใ
Bm
ช้   ทุก
A
วินาทีร่
G
วมกัน


 
ไม่ใช่แค่เ
D
ธอ ไม่ใช่แค่เ
A
ขา มีอีกหลาย
Bm
คนเชื่อในสิ่งเห
G
ล่านี้

 
ที่เธอกับเ
D
ขา และอีกมาก
A
มาย เรียกว่าความรั
Gmaj7
ก ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบ
Bm
นี้  หมุ
A
นไป ทำให้ยังคงหมุ
G
นไป


ดนตรี : / D / Dmaj7 / G / G / ( 2 ครั้ง )


Bm
เธอจะรั
A
กเขาจนหมด
G
ลมหายใจ และจะยัง
Bm
รักแม้โ
A
ลกจะหยุดห
G
มุนไป


 
ไม่ใช่แค่เ
D
ธอ ไม่ใช่แค่เ
A
ขา มีอีกหลาย
Bm
คนเชื่อในสิ่งเห
G
ล่านี้

 
ที่เธอกับเ
D
ขา และอีกมาก
A
มาย เรียกว่าความรั
Gmaj7


( ซ้ำ * )


 
แต่ไม่ใช่
Bm
ฉัน    
G
     
Bm
        
G
ไม่ใช่
Bm
ฉัน    
G
     
D
     
A
     
G
 


 
แต่ไม่ใช่
D
ฉัน ไม่ใช่แค่
A
ฉัน ที่เชื่อว่าดวงด
Bm
าวจะมีอยู่เต็มฟ้าทุก
G
คืน

 
แต่เราต่างเกิด
D
มา เพื่อให้
A
คนคนหนึ่ง ทำร้
Bm
ายและกลืนชี
G
วิตเราไป

 
ไม่ใช่แค่
D
เธอ หากยังมี
A
ฉัน ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่า
Bm
นี้เป็นเพียงความ
G
ฝัน

 
และจะไม่
D
มีวัน 
A
ที่ฉัน
Bm
จะยอมเผลอใจ อ่อ
G
นไหวไปกับสิ่
A
งเหล่
D
านี้  
A
 

 
สิ่งเหล่า
G
นี้ สิ่งเหล่า
D
นี้    
A
ที่เรียกว่าความ
Bm
รัก     
G
     
A
 


ดนตรี : / Bm / G / Bm / G / Bm / G / D / A / G / G / G / G / G /


มิวสิควีดีโอเพลง สิ่งเหล่านี้

เพลงอื่นๆของ Greasy cafe
9 (ก้าว) , เกษมสำราญ , ความบังเอิญ , ความเลือนลาง , คำตอบ , เงาของฝน , ช่อมะกอก , ทิศทาง , ประโยคบอกเล่า , ปะติดปะต่อ , ป่าสนในห้องหมายเลข 1 , ฝืน , ภาพของเรา , ภาพชินตา , ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ , ไม่มีวันกลับมา , ร่องน้ำตา , รอยกะพริบตา , ระเบิดเวลา , เรื่องธรรมดา , ละอองแสง , วันทรงจำ , สิ่งสมมุติ (Ost. ฟ.ฮีแลร์) , สิ่งเหล่านี้ , สุดสายตา , สุดสายตา , สุดสายตา (Ost. เดอะดาวน์ (The Down)) , สูญ , เสมอ , แสงของไฟ , หมุน , หยดน้ำ , หลับตา

* ลิขสิทธิ์เพลง สิ่งเหล่านี้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top