เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เงา


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เงา - บอดี้สแลม

เพลง : เงา

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

มือที่กุมมือฉันแม้ยามหลับฝัน
มือนั้นเป็นของเธอ
เสียงที่เธอกระซิบ
พูดคำว่ารักยังได้ยินเสมอ
เธอเป็นดั่งเงามีแต่เพียงเรา
ปลอบโยนซึ่งกันและกัน
ในวันที่ทุกข์ใจ
เธออยู่ตรงนี้ ในนาทีนี้
เธอยังอยู่ข้างเคียงกัน
ในวันที่ฉันเดียวดาย
ใครสักคน คนที่หามานาน
สักคนที่เคยว่ามีจริง
เพียงแค่ในฝัน
ใครสักคน คนที่รอมาทั้งชีวิต
สุดท้ายได้เจอ
สุดท้ายคนนั้นคือเธอ
เธอเหมือนเงา
แม้ค่ำคืนที่มันมืดมิด
ไม่มีใครยังรู้ว่ามีเธอ
เธอผู้เดียว ที่ยังอยู่เสมอ
ขอบคุณที่มาด้วยกัน
จนถึงในวันนี้
คืนที่ไฟสลัวเธอเป็นดั่งแสง
ทำให้มองเห็นทาง
เธอเหมือนลมที่พัด
ให้เรือชีวิตลอยมาถึงฝั่งฝัน
เธอเป็นดั่งเงา มีแต่เพียงเรา
ปลอบโยนซึ่งกันและกัน
ในวันที่ทุกข์ใจ
เธออยู่ตรงนี้ ในนาทีนี้
เธอยังอยู่ข้างเคียงกัน
แม้วันนี้เธอลาไกล
ใครสักคน คนที่หามานาน
สักคนที่เคยว่ามีจริง
เพียงแค่ในฝัน
ใครสักคน คนที่รอมาทั้งชีวิต
สุดท้ายได้เจอ
สุดท้ายคนนั้นคือเธอ
เธอเหมือนเงา
แม้ค่ำคืนที่มันมืดมิด
ไม่มีใครยังรู้ว่ามีเธอ
เธอผู้เดียว ที่ยังอยู่เสมอ
ขอบคุณที่มาด้วยกัน
จนถึงวันสุดท้าย

ใครสักคน คนที่หามานาน
สักคนที่เคยว่ามีจริง
เพียงแค่ในฝัน
ใครสักคน คนที่รอมาทั้งชีวิต
สุดท้ายได้เจอ
สุดท้ายคนนั้นคือเธอ
เธอเหมือนเงา
แม้ค่ำคืนที่มันมืดมิด
ไม่มีใครยังรู้ว่ามีเธอ
เธอผู้เดียวที่ยังอยู่เสมอ
ขอบคุณที่มาด้วยกัน
จนถึงวันสุดท้าย
เวลาผ่านพ้นไม่ย้อนคืน
และฉันก็เข้าใจ
ว่ารักต้องเป็นไปเหมือนกัน
ขอบคุณที่มาด้วยกัน
จนถึงวันสุดท้าย
เรื่องราวผ่านพ้นไม่ย้อนคืน
และฉันก็เข้าใจ
ชีวิตต้องเป็นไปเหมือนกัน
ขอบคุณที่รักและเข้าใจ
พร้อมเคียงข้างกัน
แม้จนถึงวันสุดท้าย
ฝากดาวบนฟ้าช่วยย้ำเตือน
ว่าฉันคิดถึงเธอ
อีกครั้งได้พบเจอ คงไม่นาน
สักวันได้พบได้เจออีกครั้ง
คงไม่นาน

คอร์ดเพลง เงา

ดนตรี : / Em7 D / Csus2 Bm7 / ( 4 ครั้ง )


 
มือที่กุมมือ
Em7
ฉัน แม้ยามห
D
ลับฝัน มือนั้นเป็นขอ
Csus2
งเธอ

Bm7
เสียงที่เธอกระ
Em7
ซิบ พูดคำว่
D
ารัก ยังได้ยิน
Csus2
เสมอ


 
เธอเป็นดั่ง
Em7
เงา มีแค่เพียงเร
D
า ปลอบโยนซึ่งกันและ
Csus2
กัน ในวัน
Bm7
ที่ทุกข์ใจ

 
เธออยู่ตรง
Em7
นี้ ในนาที
D
นี้ เธอยังอยู่ข้างเคียงกั
Csus2
น    ในวัน
Bm7
ที่ฉันเดียวดาย


Em7
แค่ใครซักคน 
D
คนที่หามานาน 
Csus2
สักคนที่เคย
Bm7
ว่ามีจริงเพียงแค่ในฝัน

Em7
ใครซักคน 
D
คนที่รอมาทั้งชีวิต 
Csus2
สุดท้ายได้เจอสุด
Bm7
ท้ายคนนั้นคือเธอ

Em7
เธอเหมือนเงา 
D
แม้ค่ำคืนที่มันมืดมิด 
Csus2
ไม่มีใครยัง
Bm7
รู้ว่ามีเธอ

Em7
เธอผู้เดียว 
D
ที่ยังอยู่เสมอ 
Csus2
ขอบคุณที่มาด้วย
Bm7
กันจนถึงในวันนี้


ดนตรี : / Em7 D / Csus2 Bm7 / ( 2 ครั้ง )


 
คืนที่ไฟ
Em7
สลัว เธอเป็น
D
ดั่งแสง ทำให้มองเห็
Csus2
นทาง

Bm7
เธอเหมือนลม
Em7
ที่พัด ให้เรือ
D
ชีวิต ลอยมาถึงฝั่
Csus2
งฝัน      
Bm7
 


 
เธอเป็นดั่ง
Em7
เงา มีแค่เพียงเร
D
า ปลอบโยนซึ่งกันและ
Csus2
กัน ในวัน
Bm7
ที่ทุกข์ใจ

 
เธออยู่ตรง
Em7
นี้ ในนาที
D
นี้ เธอยังอยู่ข้างเคียงกั
Csus2
น   แม้วัน
Bm7
นี้เธอลาไกล


Em7
ใครซักคน 
D
คนที่หามานาน 
Csus2
สักคนที่เคย
Bm7
ว่ามีจริงเพียงแค่ในฝัน

Em7
ใครซักคน 
D
คนที่รอมาทั้งชีวิต 
Csus2
สุดท้ายได้เจอสุด
Bm7
ท้ายคนนั้นคือเธอ

Em7
เธอเหมือนเงา 
D
แม้ค่ำคืนที่มันมืดมิด 
Csus2
ไม่มีใครยัง
Bm7
รู้ว่ามีเธอ

Em7
เธอผู้เดียว 
D
ที่ยังอยู่เสมอ 
Csus2
ขอบคุณที่มาด้วย
Bm7
กันจนถึงวันสุดท้าย


ดนตรี : / Em7 / D / Csus2 / D B7 /


( ซ้ำ * )


 
( เวลาผ่าน
Em7
พ้นไม่ย้อน
D
คืน แต่
Csus2
ฉันก็เข้าใ
Bm7
จ ความ
Em7
รักต้องเป็น
D
ไป เหมือน
Csus2
กัน )

 
ขอบคุณที่มาด้วย
Bm7
กันจนถึงในวันสุดท้าย 

 
( เรื่องราวผ่าน
Em7
พ้นไม่ย้อน
D
คืน และ
Csus2
ฉันก็เข้าใ
Bm7
จ    ชีวิ
Em7
ตต้องเป็น
D
ไป เหมือ
Csus2
นกัน )   
Bm7
 

 
( ขอบคุณที่
Em7
รักและเข้า
D
ใจ ) รักและเข้าใจ 
Csus2
พร้อมเคียงข้าง
Bm7
กัน     
Em7
แม้จนถึง
D
วัน สุด
Csus2
ท้าย     
Bm7
 

 
( ฝากดาวบน
Em7
ฟ้าช่วยย้ำเ
D
ตือน ว่
Csus2
าฉันคิดถึงเ
Bm7
ธอ  อีก
Em7
ครั้งได้พบ
D
เจอคงไม่
Csus2
นาน )

 
สักวันได้พบได้
Bm7
เจออีกครั้งคงไม่
Em7
นาน


มิวสิควีดีโอเพลง เงา

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง เงา และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top