เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เธอผู้ไม่แพ้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เธอผู้ไม่แพ้ - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

เพลง : เธอผู้ไม่แพ้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

...ในชีวิต ของคนทุกคน
ต้องเคยผ่านร้อน และหนาว
และพบเรื่องราว บางอย่างที่ฝังใจ
ทุกครั้งที่เธอ ปวดร้าว
หมดสิ้นกำลัง จะก้าวเดินไป
วันเวลาที่แสนมืดหม่น
ก็คงจะเดิน ผ่านไป ช้าช้า
จนเธอเองลืมนึกไปว่า ได้เดินมาไกลเท่าไร
จนเธอเอง มองข้ามบางอย่าง
นั่นคือพลัง แกร่งกล้าในใจ
ที่ยังฝัง อยู่ในจิตใจลึกลึก มานาน
และในวันนี้ เธอนั้นจงหยัดยืน
และลุกขึ้นอีกครั้ง
ด้วยพลัง ในหัวใจ
อย่าไปยอมแพ้ ให้กับปัญหาใดใด
จงพร้อม จะอดทน ก้าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่
ด้วยตัวเอง
บนถนน ที่คนก้าวเดิน
จะเป็นดั่งภาพสะท้อน
ให้เห็นละคร ที่ต่างชีวิตไป
ทุกครั้งที่เธอ หมดหวัง
หมดสิ้นกำลัง ท้อแท้ในใจ
เธอจงมองดูภาพผู้คน
ที่อยู่เดียวดาย ด้วยความอ้างว้าง
เพียงเธอมอง ไปนอกหน้าต่าง
จะเจอความจริง มากมาย
คงจะทำให้พบ คำตอบ
ว่าบนทางเดิน ที่แสนยาวไกล
ทุกชีวิต ต้องเดินออกไป เพื่อสู้ความจริง
และในวันนี้ เธอนั้นจงหยัดยืน
และลุกขึ้นอีกครั้ง
ด้วยพลัง ในหัวใจ
อย่าไปยอมแพ้ ให้กับปัญหาใดใด
จงพร้อมจะอดทน ก้าวไปสู่ หนทางที่ฝันใฝ่
ด้วยตัวเอง
ให้เธอได้รู้ นี่แหละใจของคน
ที่แท้ ยังยิ่งใหญ่ ตราบใดความหวัง
ยังไม่จางหายไป เมื่อนั้น ใจจะไม่แพ้
ดนตรี 10 Bars..8...9...
10.และในวันนี้ เธอนั้นจงหยัดยืน
และลุกขึ้นอีกครั้ง
ด้วยพลัง ในหัวใจ
อย่าไปยอมแพ้ ให้กับปัญหาใดใด
จงพร้อมจะอดทน ก้าวไปสู่ หนทางที่ฝันใฝ่
ด้วยตัวเอง
ก้าวไปสู่ แสงทองของวันใหม่ ด้วยตัวเอง

คอร์ดเพลง เธอผู้ไม่แพ้

ดนตรี : / C#m / G#m A / G#m C#m / F#m B / E /


E
  ใน
B
ชีวิตของ
Ab
คนทุก
C#m
คน ต้อง
Bm
เคยผ่าน
E7
ร้อนและหน
A
าว และพบเรื่อ
C#7
งราวบางอย่างที่ฝัง
F#m
ใจ     
B
 

 
ทุกครั้งที่เ
E
ธอ ปวด
C#m
ร้าว หมด
F#m
สิ้นกำลังจะก้
B
าวเดินไป

A
วันเวลาที่แ
B
สนมืดหม่น 
G#m
ก็คงจะเดินผ่าน
C#m
ไปช้าช้า

F#m
จนเธอเองลืม
B
นึกไปว่า ได้
G#m
เดินมาไกลเท่า
C#7
ไร

A
จนเธอเองมองข้
B
ามบางอย่าง นั่น
G#m
คือพลังแกร่
C#7
งกล้าในใจ 
F#m
ที่ยังฝัง อยู่ใ
E
นจิตใจลึก
B
ลึกมานาน


 
และในวั
E
นนี้ 
G#m
เธอนั้นจงหยัด
A
ยืน และลุกขึ้นอีกค
B
รั้ง  
E
ด้วย
G#m
พลัง ในหัว
F#m
ใจ

B
อย่าไปย
E
อมแพ้ ใ
G#m
ห้กับปัญหาใด
A
ใด จงพร้อมจะอด
B
ทน  
Am
ก้าวไปสู่หนท
D
างที่ฝันใฝ่ ด้
E
วยตัวเอง


E
  บน
B
ถนนที่ค
Ab
นก้าว
C#m
เดิน จะ
Bm
เป็นดั่ง
E7
ภาพสะ
A
ท้อน ให้เห็นละ
C#7
ครที่ต่างชีวิต
F#m
ไป     
B
 

 
ทุกครั้งที่เ
E
ธอ หมด
C#m
หวัง หมด
F#m
สิ้นกำลังท้อแ
B
ท้ในใจ

A
เธอจงมองดูภ
B
าพผู้คน ที่
G#m
อยู่เดียวดายด้วย
C#m
ความอ้างว้าง

F#m
เพียงเธอมองไป
B
นอกหน้าต่าง จะ
G#m
เจอความจริงมาก
C#7
มาย

A
คงจะทำให้
B
พบคำตอบ ว่า
G#m
บนทางเดินที่
C#7
แสนยาวไกล 
F#m
ทุกชีวิต ต้อง
E
เดินออกไป เพื่อ
B
สู้ความจริง


( ซ้ำ * )


 
ให้เธอไ
A
ด้รู้ นี่แหละ
G#m
ใจของคน ที่
F#m
แท้ยังยิ่ง
G#m
ใหญ่ 

 
ตร
E
าบ  
F#m
  ใด    
G#m
ความ  ห
A
วัง ยังไม่
G#m
จางหายไป เมื่อ
F#m
นั้น ใจจะไม่แ
B
พ้


ดนตรี : / A B / G#m C#7 / F#m E / B / B /


 
และในวั
F
นนี้  
Am
เธอนั้นจงหยัด
Bb
ยืน และลุกขึ้นอีกค
C
รั้ง  
F
ด้วยพ
Am
ลังในหัว
Gm
ใจ

C
อย่าไปย
F
อมแพ้ ให้
Am
กับปัญหาใด
Bb
ใด จงพร้อมจะอด
C
ทน  
Bbm
ก้าวไปสู่หน
Eb
ทางที่ฝันใฝ่ ด้
F
วยตัวเอง

Bbm
ก้าวไปสู่แสงท
Eb
องของวันใหม่ ด้
F
วยตัวเอง


มิวสิควีดีโอเพลง เธอผู้ไม่แพ้

เพลงอื่นๆของ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
Hey พอแล้ว , To Much So Much Very Much , what is up , What's Up , ก็ดี , กลับมาวันนี้ , กลับไม่ได้ไปไม่ถึง , ก็เลิกกันแล้ว , กอดกัน , ก้อนหินกับนาฬิกา , เก็บใจเธอไว้ , เกิดเป็นตัวละคร , ขอแค่ได้รู้ , ของขวัญจากก้อนดิน , ของของนาย , ขอใจให้พี่ , ขอบใจจริงๆ , ขออุ้มหน่อย , ขันหมากระทึกใจ , ข้างขึ้นเดือนหงาย , เข้าเวรรอ , เขียนคำว่ารัก , คนน่ารัก , คนป่า , คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา , คนไม่มีแฟน , ความทรงจำ , ความรักในอากาศ , ความสุข ความทรงจำ , ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด , คอย , คิดจะปลูกต้นรักอีกกอ , คิดถึงทุกเวลา , คิดถึงเหลือเกิน , คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น , คู่กัด , คู่แท้ , ง้อเพราะรัก , เงาที่หายไป , เงียบเงียบคนเดียว , จะได้ไม่ลืมกัน , จะเอาจากไหน , จับเจ่า , จับมือกันไว้ , จากน้อง , จำเธอขึ้นใจ , ฉันทนาที่รัก , ฉันมาทำอะไร , ช่วยรับที , ชาติก่อนมาลี...ชาตินี้แครอน , ชีวิตเดี่ยว , ชีวิตลิขิตเอง , ชีวิตลิขิตเอง (Life Designer) , โชคดี , ใช่เลย , ซ่อมซะให้เข็ด , ซ่อมได้ , ด้วยรักและผูกพัน , ดอกไม้ในใจ , ดอกไม้ในทะเลทราย , ตกหลุมรักเธอทุกวัน , ต้นไม้ของพ่อ , ต้องโทษดาว , ต่อเวลา , ตัดไฟแต่ต้นลม , ตามรอยพระราชา , ติดอยู่ที่หัวใจ , เต้นรำทำครัว , ถนนสายแสงตะวัน , ถ่านไฟเก่า , ถึงใจ , เถียงกันทำไม , ทำไมต้องเธอ , ที่สุดในหัวใจ , ทู มัช โซ มัช เวรี มัช (Too Much So Much Very Much) , ทู มัช โซ มัช เวรี่ มัช (Too Much So Much Very Much) , ทูนหัว , เธอ , เธอนั่นแหละ , เธอผู้ไม่แพ้ , น้องรัก , นับเรื่องดีดี , นางนวล , นานแล้ว , น้านา... , น้านา , น้ำค้าง , น้ำตาฟ้า , น้ำตา , นิรมิต , ในหลวงในดวงใจ , บอกว่าอย่าน่ารัก , บันทึกหน้าสุดท้าย , บัลลังก์เมฆ (Ost. บัลลังก์เมฆ) , บัลลังก์เมฆ , บ้านใกล้เรือนเคียง , บ้านของเรา , บีลีฟ (Believe) , บูมเมอแรง , ปฏิวัติซะ , ปล่อยเธอไป , ปิดบัง , เป็นยังไงกัน , ไปดีมาดี , ไปเที่ยวกัน , ผ่านมาผ่านไป , ผิดตรงไหน , ผู้ชายอย่างฉัน , ผู้ต้องหา , ฝนในใจ , ฝากฟ้าทะเลฝัน , ฝากไว้ , ฝากหัวใจ , พรปีใหม่ , พรหมลิขิต , พระราชาผู้ทรงธรรม , พริกขี้หนู , พริบตา , พรุ่งนี้ , พอก็ยังไม่พอ , พอจะมีสิทธิ์ไหม , พอดี Fit , พักตรงนี้ , พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย , พูดเล่นเล่น , เพลงนั้น , เพลงเบาๆ , เพียงแค่ใจเรารักกัน , ฟากฟ้าทะเลฝัน , แฟนจ๋า [Remix] , แฟนจ๋า [คอนเสิร์ต ฟ.แฟน] , แฟนจ๋า , ภารตี , ม่วยจ๋า , มองฉันทีฟังฉันที , มอเตอร์ไซค์ทำหล่น , มาทำไม , มีแต่คิดถึง , มีเธอ , มีฟ้า มีดาว มีเธอ , มีไหมใครสักคน , แม่เนื้ออุ่น , ไม่แข่งยิ่งแพ้ , ไม่เคยยิ้ม...ไม่เคยเต้น , ไม่เหงาไม่ใช่ฉัน , ยังจำได้ไหม , ยาของหัวใจ , ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ , รอ , ร้องเพลงกันหน่อย , ร้องไห้ทำไม , รอวันเธอว่าง , รักกันมั้ย , รักข้ามขอบฟ้า , รักคำเดียว , รักที่ไม่มีวันเป็นจริง , รักเธอที่สุด , รักเธอเสมอ , รักน้องคนเดียว , รักไม่รู้ดับ , รักหนักแน่น , รักให้พอดี (Ost. บัลลังก์เมฆ) , รักให้พอดี , รับปาก , รูปที่มีทุกบ้าน , รู้ไหม [ว่าฉันคิดถึง] , รู้ไหม(ว่าฉันคิดถึง) , เราจะยิ้มให้กัน , เรามา Sing , ลมจ๋า , ลองซิจ๊ะ , ลึกสุดใจ [Acoustic] , เล่าสู่กันฟัง , แล้วเธอก็จากไป , โลกของคนเหงา , โลกใบเดิม , โลกใบโปรด , โลกแห่งความฝัน [Acoustic] , วันของเรา , วันนี้ที่รอคอย , วันหนึ่ง วันนี้ , สคส , ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ , สนิทกัน , สบายสบาย , สไมล์คลับ , สวัสดีปีใหม่ , สวิทช์ที่ใจ , สองคนกำลังดี , สัญญาต้องเป็นสัญญา , สามสิบยังแจ๋ว , สายใยแผ่นดิน , สุขใจ , เสียงกระซิบ , เสียดาย , หนามยอกอก , หนูอยากเป็นอะไร , หมอกหรือควัน , หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ , หยดน้ำ , ห่วงใย , หวงรัก , หัวใจขอมา , หัวใจดวงน้อย , หูชา , เหตุผลของพ่อ , เหนื่อยใจเหลือเกิน , เหนื่อยไหม , เหมือนเป็นคนอื่น , อกมีไว้หัก , อกหักไม่ยักจะตาย , อมพระมาพูด , อยากถามก็ตอบ , อยากบอกรัก , อยากเป็นแฟนเธอ , อยากร้องดังดัง , อยากรู้ , อยากหยุดเวลา , อย่างแรง_มาทำไม , อย่างแรง , อย่าต่อรองหัวใจ , อย่าทำร้ายใจกัน , อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร เข้าใจไหม , อย่าไปหาเลยเธอ , อย่ารักกันเลย , อยู่คนเดียว , อยู่เพื่อคอยเธอ , อโรคยาปรมาลาภา , อ้อมแขนที่ว่างเปล่า , อะโลน (Alone) , อาจจะเป็นคนนี้ , อีกไม่นาน , อีกหน่อยก็ลืม , โอ้ละหนอ My Love , โอ้ละหนอ..My Love , เฮ้ พอแล้ว

* ลิขสิทธิ์เพลง เธอผู้ไม่แพ้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top