เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เปลี่ยนไปทุกอย่าง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เปลี่ยนไปทุกอย่าง - Friday

เพลง : เปลี่ยนไปทุกอย่าง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

วันนี้มันดูเหงาเหงา ดูมันทึมทึมเหมือนสีเทาเทา
ไม่มีเธอแล้วจริงจริง ไม่มีเธอแล้วใช่ไหม มีแค่เรา
คำพูดที่เคยได้ฟัง รอยยิ้มที่มีให้ฉันเสมอ วันนี้ไม่มีมองไปไม่เจอ
ความเหงามาเคาะประตูแล้วเหรอ อยู่อยู่วันนี้ทำไมมันแปลกไป

เปลี่ยนไปทุกอย่าง จากเมื่อวาน เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้ใกล้
เปลี่ยนไปทุกอย่าง เมื่อเธอไป มันเหมือนขาดอะไรสักอย่าง
ดูอ้างว้าง ไปทุกอย่าง อยากให้เธอรู้บ้าง ห้องนี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไหว จริงจริง

หมดแล้วคืนวันแสนหวาน ไม่เหลือความผูกพัน ความฝันวันวาน
เปลี่ยนไปแล้วจริงจริง เปลี่ยนจากชีวิตประจำวัน ที่ต้องการ
มองไปก็เจอเรื่องราว ความหลังบวกความเหงา ในห้องของฉัน ตรงนี้เคยนอนนับดาวด้วยกัน
ตรงนี้ที่เคยมีเธอข้างฉัน แต่ว่าวันนี้นั้นมันไม่มีใคร

เปลี่ยนไปทุกอย่าง จากเมื่อวาน เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้ใกล้
เปลี่ยนไปทุกอย่าง เมื่อเธอไป มันเหมือนขาดอะไรสักอย่าง
ดูอ้างว้าง ไปทุกอย่าง อยากให้เธอรู้บ้าง ห้องนี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไหว

โลกนี้มันดูไม่เหมือนเดิม เหมือนไม่มีใครเลย เพราะคนที่ใจฉันคุ้นเคย ได้ขาดหายไป
เหงา อยากจะรู้ว่าเธอจะเป็นบ้างไหม

ก่อนนั้นฉันเคยมีเธอร่วมทาง ก่อนนั้นฉันเคยมีเธอร่วมฝัน แต่ว่าวันนี้ทำไมไม่มีใคร ไม่เหลือใคร

เปลี่ยนไปทุกอย่าง จากเมื่อวาน เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้ใกล้
เปลี่ยนไปทุกอย่าง เมื่อเธอไป มันเหมือนขาดอะไรสักอย่าง
ดูอ้างว้าง ไปทุกอย่าง อยากให้เธอรู้บ้าง ห้องนี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไหว

เปลี่ยนไปทุกอย่าง จากเมื่อวาน เมื่อฉันไม่มีเธอใกล้ใกล้
เปลี่ยนไปทุกอย่าง เมื่อเธอไป มันเหมือนขาดอะไรสักอย่าง
ดูอ้างว้าง ไปทุกอย่าง อยากให้เธอรู้บ้าง ห้องนี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไหว จริงจริง

คอร์ดเพลง เปลี่ยนไปทุกอย่าง

ดนตรี : / C / Cmaj7


C
วันนี้มันดูเหงา
Cmaj7
เหงา   
C
ดูมันทึมทึมเหมือน
Cmaj7
สีเทาเทา

ไม่มีเธอแ
F
ล้วจริงจริง ไม่มีเธอแ
Fm
ล้วใช่ไหม มีแ
C
ค่เรา
Cmaj7
 

C
คำพูดที่เคยได้
Cmaj7
ฟัง    
C
รอยยิ้มที่มีให้
Cmaj7
ฉันเสมอ วัน
F
นี้ไม่มีมองไปไม่
Fm
เจอ

ความ
Em
เหงามาเคาะประตูแล้
A7sus4
วเหรอ  
A7
อยู่อยู่วัน
Dm
นี้ทำไมมันแปลกไป


Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Am
อย่าง จากเมื่อ
Em
วาน เมื่อฉั
F
นไม่มีเธอใ
G
กล้ใกล้

Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Am
อย่าง เมื่อเธอ
Gm
ไป มันเห
C7
มือนขาดอะไรสักอ
F
ย่าง

ดูอ้าง
Em
ว้าง ไปทุกอ
F
ย่าง อยาก
Em
ให้เธอ
A7sus4
รู้บ้าง   
A7
 ห้อง
Dm
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่
Fm
ไหว  
G
จริงจริง


ดนตรี : / C / Cmaj7


C
หมดแล้วคืนวันแสน
Cmaj7
หวาน  
C
ไม่เหลือความผูกพัน ความ
Cmaj7
ฝันวันวาน

เปลี่ยนไปแ
F
ล้วจริงจริง เปลี่ยนจากชี
Fm
วิตประจำวัน ที่ต้
C
องการ
Cmaj7
 

C
มองไปก็เจอเรื่อง
Cmaj7
ราว    
C
ความหลังบวกความเหงา ใน
Cmaj7
ห้องของฉัน ตรง
F
นี้เคยนอนนับดาวด้วย
Fm
กัน

ตรง
Em
นี้ที่เคยมีเธอข้า
A7sus4
งฉัน   
A7
แต่ว่าวัน
Dm
นี้นั้นมันไม่มีใคร


Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Am
อย่าง จากเมื่อ
Em
วาน เมื่อฉั
F
นไม่มีเธอใ
G
กล้ใกล้

Cmaj7
เปลี่ยนไปทุก
Gm
อย่าง เมื่อเธอ
C7
ไป มันเห
F
มือนขาดอะไรสักอ

ดูอ้าง
Em
ว้าง ไปทุกอ
F
ย่าง อยาก
Em
ให้เธอ
A7sus4
รู้บ้าง   
A7
 ห้อง
Dm
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่
Fm
ไหว  
G
 


โลก
Dm
นี้มันดูไม่เหมือนเดิม เหมือน
Em
ไม่มีใครเลย เพราะ
Dm
คนที่ใจฉันคุ้นเคย ได้ข
Em
าดหายไป

Fmaj7
เหงา อยากจะ
G
รู้ว่าเธอจะเป็นบ้างไหม


ดนตรี : / D / Bm / F#m / G A / D / Bm / Am /


ก่อน
G
นั้นฉันเคยมีเธอร่วม
Gm
ทาง ก่อน
F#m
นั้นฉันเคยมีเธอร่วม
B7
ฝัน แต่ว่าวัน
Em
นี้ทำไมไม่มีใคร
A
ไม่เหลือใคร


D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง จากเมื่อ
F#m
วาน เมื่อ
G
ฉันไม่มีเธอใ
A
กล้ใกล้

D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง เมื่อเธอ
Am
ไป มันเ
D7
หมือนขาดอะไรสักอ
G
ย่าง

ดูอ้าง
F#m
ว้าง ไปทุกอย่
G
าง อยาก
F#m
ให้เธอรู้
B7
บ้าง ห้อง
Em
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไ
A
หว


D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง จากเมื่อ
F#m
วาน เมื่อ
G
ฉันไม่มีเธอใ
A
กล้ใกล้

D
เปลี่ยนไปทุกอ
Bm
ย่าง เมื่อเธอ
Am
ไป มันเ
D7
หมือนขาดอะไรสักอ
G
ย่าง

ดูอ้าง
F#m
ว้าง ไปทุกอย่
G
าง อยาก
F#m
ให้เธอรู้
B7
บ้าง ห้อง
Em
นี้มันเหงาจนอยู่ไม่ไ
A
หว จริงจริง


ดนตรี : / D / Dmaj7 / ( 6 ครั้ง )/ D /


เพลงอื่นๆของ Friday
Love sign , ใกล้ไป , ฉันมีความสุข , ชอบตอนนี้ , ชั่วโมงต้องมนต์ , เชย , ดาวตก , ต่างคนต่างรอ , เธอยังคงมีฉัน , เธอยังมีฉัน , นาฬิกา , นิดนึงพอ , บ๊าย บาย (Bye Bye) , ปิดประตู , ปิดผนึก , เปลี่ยนไปทุกอย่าง , พักบ้างนะ , เพลงของเธอ , เพลงรักเก่า , มีคนอกหัก , มีอกหัก , ไม่ว่าเธอจะรักฉันหรือไม่ , เรื่องรักธรรมดา , ลืมแล้วหรือเปล่า , สิบปี , สุดท้ายที่เหลืออยู่ , หนาวนี้ , หลงทาง , หวาน (Sweet) , เหนื่อย , อยู่ในใจฉัน

* ลิขสิทธิ์เพลง เปลี่ยนไปทุกอย่าง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top