เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เผื่อไว้


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เผื่อไว้ - บอดี้สแลม

เพลง : เผื่อไว้

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

โทษทีแล้วกัน ขอสักวันเถอะ เจอะกันทุกวัน ก็มีแต่ฉันและเธอ
ให้ฉันได้อยู่คนเดียว อยากอยู่ลำพัง ได้อยู่คนเดียว โดดเดี่ยวสักครั้ง วันนี้ต้องขอตัว

* ไม่ใช่ไม่รัก แค่อยากพักให้ใจได้ฝัน ไม่ต้องห่วงกัน สักวันได้ไหม

เผื่อวันไหนที่เธอไม่อยู่ จะได้รู้มันเป็นอย่างไร จะต้องเหงาซึมเซาเดียวดายสักเท่าใด
เผื่อวันไหนตอนเธอไม่อยู่ จะได้รู้ต้องทำอย่างไร ในวันนี้ก็เลยจะลองหัดให้ใจ
มันได้เหงาก่อน

ความเหงามันเป็นยังไง ไม่เจอะมานาน ก็อยู่กับเธอ อบอุ่นมานาน ชีวิตไม่ค่อยได้อ่อนไหว
ไม่เจอกันสักวันเป็นไง เรามาลองดูสักวันเป็นไร หัดให้ใจได้เหงา

( ซ้ำ * )

เผื่อวันไหนที่เธอไม่อยู่ จะได้รู้มันเป็นอย่างไร จะต้องเหงาซึมเซาเดียวดายสักเท่าใด
เผื่อวันไหนตอนเธอไม่อยู่ จะได้รู้ต้องทำอย่างไร ในวันนี้ก็เลยจะลองหัดให้ใจ
ฝึกให้ใจ ได้เข้าใจ

โลกที่ไม่มีเธอ วันที่ไม่เห็นเธอ มันจะเศร้าเพียงใด
มันจะแย่เพียงใด และฉันจะเป็นอย่างไร
( ลองสักวัน แค่ลองสักวัน ) ยังไงหัวใจฉันก็มีแค่เธอ แค่เธอ

เผื่อวันไหนที่เธอไม่อยู่ จะได้รู้มันเป็นอย่างไร จะต้องเหงาซึมเซาเดียวดายสักเท่าใด
เผื่อวันไหนตอนเธอไม่อยู่ จะได้รู้ต้องทำอย่างไร ในวันนี้ก็เลยจะลองหัดให้ใจ
เผื่อวันไหนที่เธอไม่อยู่ จะได้รู้มันเป็นอย่างไร ต้องเหงาแค่ไหน
เผื่อวันไหนตอนเธอไม่อยู่ จะได้รู้ต้องทำอย่างไร ในวันนี้ก็เลยจะลองหัดให้ใจ
ฝึกให้ใจ ได้เข้าใจ เมื่อไม่มีเธอ

คอร์ดเพลง เผื่อไว้

ดนตรี : / D G / Em A / ( 3 ครั้ง )/ D G / Em /


โทษทีแล้ว
D
กัน ข
G
อสักวั
Em
นเถอะ เจอ
A
ะกันทุก
D
วัน ก็มีแต่
G
ฉันและ
Em
เธอ 
A
 

ให้ฉันได้อ
D
ยู่คนเดียว อยากอ
G
ยู่ลำพัง ได้อ
Em
ยู่คนเดียว โดด
A
เดี่ยวสักครั้ง
D
วันนี้
G
ต้องขอ
Em
ตัว  
A
 


ไม่ใช่ไ
Em
ม่รัก แค่อยา
F#m
กพักให้ใจได้ฝัน ไม่ต้อ
Em
งห่วงกัน สักวันไ
A
ด้ไหม


เผื่อวันไ
D
หนที่เธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้มันเป็นอย่
A
างไร จะต้อง
D
เหงาซึมเซาเดียว
G
ดายสักเ
Em
ท่าใด
A
 

เผื่อวันไ
D
หนตอนเธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้ต้องทำอย่
A
างไร ในวั
D
นนี้ก็เลยจะ
G
ลองหัดใ
Em
ห้ใจ

ดนตรี : / A


ดนตรี : / D G / Em A / D G / Em /


ความเหงามันเ
D
ป็นยังไง ไม่เจ
G
อะมานาน ก็
Em
อยู่กับเธอ อ
A
บอุ่นมาน
D
าน ชี
G
วิตไม่
Em
ค่อยได้อ่อ
A
นไหว

D
ไม่เจอกันสัก
G
วันเป็นไง เรามา
Em
ลองดูสั
A
กวันเป็นไ
D
ร หัดให้
G
ใจได้เห
Em
งา  
A
 


( ซ้ำ * )


เผื่อวันไ
D
หนที่เธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้มันเป็นอย่
A
างไร จะต้อง
D
เหงาซึมเซาเดียว
G
ดายสักเ
Em
ท่าใด
A
 

เผื่อวันไ
D
หนตอนเธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้ต้องทำอย่
A
างไร ในวั
D
นนี้ก็เลยจะ
G
ลองหัดใ
Em
ห้ใจ

ฝึกใ
A
ห้ใจ ได้เข้
Em
าใจ


F#m
โลกที่ไม่มีเธ
Em
อ   
F#m
วันที่ไม่เห็
Em
นเธอ
F#m
มันจะเศร้าเพียง
G
ใด

มันจะแย่เพียง
A
ใด และฉันจะเป็นอย่าง
D
ไร 
Em
 
D
 
Em
 

(
D
ลองสัก
Em
วัน แค่
D
ลองสั
Em
กวัน )
D
ยังไงหัวใ
Em
จฉันก็มีแค่
D
เธอ แค่
A
เธอ


เผื่อวันไ
D
หนที่เธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้มันเป็นอย่
A
างไร จะต้อง
D
เหงาซึมเซาเดียว
G
ดายสักเ
Em
ท่าใด
A
 

เผื่อวันไ
D
หนตอนเธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้ต้องทำอย่
A
างไร ในวั
D
นนี้ก็เลยจะ
G
ลองหัดใ
Em
ห้ใจ

เผื่อวันไ
D
หนตอนเธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้ต้องทำอย่
A
างไร
Em
  ต้องเห
A
งาแค่ไ

เผื่อวันไ
D
หนตอนเธอไม่อ
G
ยู่ จะไ
Em
ด้รู้ต้องทำอย่
A
างไร ในวั
D
นนี้ก็เลยจะ
G
ลองหัดใ
Em
ห้ใจ

ฝึกให้
A
ใจ ได้เข้าใจ เมื่อไม่มีเธอ


ดนตรี : / D / Dmaj7 / Bm / Bm / ( 3 ครั้ง )/ D /


มิวสิควีดีโอเพลง เผื่อไว้

เพลงอื่นๆของ บอดี้สแลม
Bodyslam , ขอบคุณน้ำตา , ขอบฟ้า , คนที่ถูกรัก , คนมีตังค์ , คราม , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , ครึ่งๆ กลางๆ , ความเชื่อ , ความซื่อสัตย์ , ความฝันกับจักรวาล , ความรัก , ความรักทำให้คนตาบอด , ความหมาย , คิดถึง , คิดฮอด , แค่หลับตา , ใคร คือ เรา , งมงาย , เงา , จันทร์ยังเต็มดวง , เจ็บจนวันนี้ , ช่างมันเถอะเหงา , ชีวิตฉันที่เหลืออยู่ , ชีวิตเป็นของเรา , ชีวิตยังคงสวยงาม , เช้าที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยส่องแสง , ด้วยกัน , ดัม-มะ-ชา-ติ , เตรียมตัวตาย , ทางกลับบ้าน , ทางของฉัน ฝันของเธอ , ท่านผู้ชม , โทน , นาทีสุดท้าย , นาฬิกาตาย , นิรันดร์ , บอดี้สแลม , ปล่อย , ปลายทาง , ปลิดปลิว , ป่านนี้ , เปราะบาง , ผักบุ้งลอยฟ้า , เผื่อไว้ , พูดในใจ , ภาพลวงตา , มีแค่เธอก็เกินพอ , ไม่แก่ตาย , ไม่เข้าท่า , ไม่รู้เมื่อไหร่ , ยกโทษ , ยาพิษ , ย้ำ , ยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจ , รักก็เป็นอย่างนี้ , รักอยู่ข้างเธอ , เรือเล็กควรออกจากฝั่ง , วิชาตัวเบา , เวลาเท่านั้น , สติกเกอร์ (Sticker) , สักวันฉันจะดีพอ , เสียดาย , เสี้ยววินาที , แสงแรก , แสงสวรรค์ , แสงสุดท้าย , หลังฝน , หวั่นไหว , หากเราไม่คิดมอง (Til Everyone Can See) , ห้ามใจ , ให้รักคุ้มครอง , ให้รักพาเราสองคนไปด้วยกัน , อกหัก , อะไนท์ (A Night) , อากาศ

* ลิขสิทธิ์เพลง เผื่อไว้ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top