เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> แพ้แล้วพาล


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง แพ้แล้วพาล - ไอซ์ ศรัณยู

เพลง : แพ้แล้วพาล

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

อยากจะยิ้มให้เธอทุกที
ที่เจอกัน
อยากจะสั่งให้มือไม่สั่น
เมื่อต้องเห็นภาพเธอ
กับคนข้างกาย
ไม่อยากให้ใครว่าพาล
ทำตัวระรานเป็นผู้ร้าย
แต่ว่าถึงยังไง
ฉันก็มนุษย์คนหนึ่ง
โกรธเขาเสมอ
เกลียดเธอที่ทิ้ง
แค้นทุกสิ่งที่เป็นวันนี้
มันทำใจไม่ไหวสักที
กับความรู้สึก
เจ็บลึกที่อยู่ในใจ
อ้อมกอดนั้น
มันเคยเป็นของฉัน
แต่เขากำลังจะหยิบมันไป
ให้ยอมรับ รับได้ยังไง
ใครอยากจะทรมาน
หลับตาลงทีไรก็เจอ
ภาพของเธอที่กอดกับฉัน
ถ้าต้องทนเห็นเขาทำอย่างนั้น
สู้ยอมให้ด่าว่าฉัน
แพ้แล้วพาลอย่างไม่อาย

เธอจะหวังให้ใครแสนดี
ไม่มีทาง
คนที่มันสูญเสียทุกอย่าง
ให้ลบให้ล้างมันออก
คงไม่ง่ายดาย
จะให้เขาไปคลุกคลี
เป็นเพื่อนที่ดี
ของเธอและคนใหม่
อย่าคิดไปไกล
ฉันแค่มนุษย์คนหนึ่ง
โกรธเขาเสมอ
เกลียดเธอที่ทิ้ง
แค้นทุกสิ่งที่เป็นวันนี้
มันทำใจไม่ไหวสักที
กับความรู้สึก
เจ็บลึกที่อยู่ในใจ
อ้อมกอดนั้น
มันเคยเป็นของฉัน
แต่เขากำลังจะหยิบมันไป
ให้ยอมรับ รับได้ยังไง
ใครอยากจะทรมาน
หลับตาลงทีไรก็เจอ
ภาพของเธอที่กอดกับฉัน
ถ้าต้องทนเห็นเขาทำอย่างนั้น
สู้ยอมให้ด่าว่าฉัน
แพ้แล้วพาลอย่างไม่อาย
เธอขอให้เราเลิกกัน
มันเจ็บฉันยังพอทนได้
แต่อย่าขอให้เป็นเพื่อนกันไป
ฉันไม่เป็นอะไรกับใครทั้งนั้น
อ้อมกอดนั้น
มันเคยเป็นของฉัน
แต่เขากำลังจะหยิบมันไป
จะให้ยอมรับ รับบ้าอะไร
ใครอยากจะทรมาน
หลับตาลงทีไรก็เจอ
ภาพของเธอที่กอดกับฉัน
จากคนคนนี้
เปลี่ยนเป็นคนนั้น
ถามว่าใครจะเก็บอาการ
ไม่ให้ฉันพาลก็ยากไป
อย่ามาถามทำไมว่าไม่ทน
เธอไม่ใช่คนที่เสียใจ

คอร์ดเพลง แพ้แล้วพาล

ดนตรี : / D / A / Daug F# Bm A / E / G D / Em A / D /


 
อยากจะ
Em7
ยิ้มให้เธอทุก
G
ที  ที่เ
A
จอกัน อ
Bm
ยากจะสั่งให้
F#m
มือไม่สั่น เ
G
มื่อต้องเห็นภาพเ
A
ธอกับเขา
Dsus4
ข้างกาย 
D
 

 
A
ม่อยากให้ใ
G
ครว่าพ
A
าล ทำตัวระ
F#m
รานเป็นผู้
B
ร้าย แต่ว่า
Em
ถึงยังไง ฉัน
A
ก็มนุษย์คน
Dsus4
หนึ่ง      
D
 


 
โกรธ
A
เขาเสม
Bm
อ เกลียดเธอที่
F#m
ทิ้งแค้นทุก
G
สิ่ง ที่เ
A
ป็นวัน
D
นี้

 
มันทำใ
F#
จไม่ไหวซะ
Bm
ที กับควา
Gmaj7
มรู้สึก เจ็บ
Em
ลึกที่อยู่ในใ
A


** 
 
อ้อมกอดนั้นมันเคยเ
D
ป็นของฉัน แ
A
ต่เขากำลังจะห
Bm
ยิบมันไ
A

 
ให้ย
G
อมรับ รับไ
F#m
ด้ยังไง ใคร
Em
อยากจะทรม
A
าน

 
หลับตา
D
ลงทีไร
C#m7
ก็เจอ ภาพของเ
F#
ธอที่กอดกับ
Am
ฉัน

 
ถ้าต้องทนเ
G
ห็นเขาทำยั
F#m
งงั้น สู้ยอมให้
Em
ด่าว่าฉันมันแ
A
พ้แล้วพาลอย่าง
D
ไม่อาย


ดนตรี : / Gmaj7 F#m / F#7 F# Bm / C6 G / D /


 
เธอจะ
Em7
หวังให้ใครแสน
G
ดี  ไม่
A
มีทาง 
Bm
คนที่มันสูญ
F#m
เสียทุกอย่าง ให้
G
ลบมันล้างมัน
A
ออกคงไม่
Dsus4
ง่ายดาย 
D
 

A
จะให้เข้าไ
G
ปคุกคลี 
A
เป็นเพื่อนที่
F#m
ดีของเธอและค
B
นใหม่ อย่า
Em
คิดไปไกล ฉันแ
A
ค่มนุษย์
Dsus4
คนนึง    
D
 


( ซ้ำ * , ** )


 
เธ
Gmaj7
อขอให้เราเลิ
A
กกัน มัน
F#m
เจ็บฉันยังพอ
Bm
ทนได้

Em
แต่อย่าขอ ให้เ
F#m
ป็นเพื่อนกันไป 
C
ฉันไม่เป็น
E7
อะไรกับใครทั้ง
A
นั้น


 
อ้อมกอดนั้นมันเคยเป็
D
นของฉัน แต่
A
เขากำลังจะห
Bm
ยิบมันไ
A

 
จะให้ย
G
อมรับ รับ
F#m
บ้าอะไร ใคร
Em
อยากจะทร
A
มาน

 
หลับตา
D
ลงทีไร
C#m7
ก็เจอ ภาพของเ
F#
ธอที่กอดกับ
Am
ฉัน

 
จากคนคน
G
นี้ เปลี่ยนเป็นค
F#m
นนั้น เธอว่าใครจะเ
Em
ก็บอาการ ไม่ใ
A
ห้ฉันพาลก็
Bm
ยาก ไ
E7
ป     
Em7
 

A
     
F#
  อย่ามา
Em
ถามทำไมว่าไ
A
ม่ทน เธอไม่ใช่คนที่เ
D
สียใจ


เพลงอื่นๆของ ไอซ์ ศรัณยู
Beat Bang Bang , Hi-5 รูปเธอ , Memory Heart , Miss You , Perhaps love , กรุณามารบกวน , กลับมาได้ไหม , แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ , ขอเป็นคนของเธอ , เข้าข้างตัวเอง , คนใจง่าย , คนดีๆ ทำไมไม่รัก , คนน่าสงสาร , คนมันรัก , คนวางฟอร์ม , คำถามของคนอ่อนไหว , ใจช้ำๆ , ใจไม่ร้าย...ทำไม่ลง , ชอบคนเจ้าชู้ , ดับเบิล เลิฟ (Double Love) , ต้องมนต์ , ถ้าหัวใจพูดได้ , ทำไมต้องทรมานตัวเอง , เธอยิ่งเหงาฉันยิ่งเจ็บ , น้อยกว่าคนรัก มากกว่าเพื่อน , น้อยใจตัวเอง , น่ารักเกิน , บอกได้ไหม , บอลลูน , บุพเพสันนิวาส , ปากว่าง , ผิดคนหรือเปล่า , เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ , แพ้แล้วพาล , ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว , ไม่ลองไม่รู้ , ไม่เสียน้ำตา , ยอมให้เธอตี , ยักษ์ , ร้อน , รักกันนะ , รักจริง เจ็บจริง , รักแรกพบ , หน้าที่ของคนรอ , หมอนสองใบกับใจเหงาๆ , หวงเพราะห่วง , หอม , หัวใจให้เธอ , หางตา , ให้ความรักโอบกอด , อยากโดนเป็นเจ้าของ , อยากเป็นหมอน SHA LA LA , อย่างไรก็รักเธอ , อย่าเล่นตัว , อย่าไว้ใจความเหงา , อะไรก็ได้เพื่อเธอ , อีกนานไหม , ไอ ซี ยู (I See U)

* ลิขสิทธิ์เพลง แพ้แล้วพาล และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top