เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> Home


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง Home - บอย โกสิยพงษ์

เพลง : Home

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ ]
Share on Facebook Share on Twitter

ดอกไม้ ประตู แจกัน
ดินทราย ต้นไม้ ใหญ่
แก้วน้ำ จานชาม บันได
โคมไฟที่สวย งาม
ขอบรั้ว และริม ทางเดิน
ต้นหญ้า อยู่ใน สนาม
บ้านนี้ จะมี
ความงาม ได้ที่ เธอ

เพราะเธอคือ ที่พักพิง
คือทุกสิ่ง ที่มีความหมาย
เมื่อเธออยู่ เคียงชิดใกล้
เรื่องร้าย ใดใด ไม่เกรง
แม้ข้างนอก จะต้องเจอะ
กับเรื่องราว ที่ใครข่มเหง
แต่ฉัน เอง ไม่คิด กลัว

จากพื้น ยันถึง เพดาน
นั้นมีความหวาน อยู่
เพราะรู้ ว่าฉัน มีเธอ
คอยเป็นที่พัก ใจอยู่
จะรอ คอยฉัน จริงจริง
เป็นหลัก พึ่งพิง สุดท้าย
จะล้ม ตัวลง เอนกาย
ที่บ้าน ของฉัน

ไม่ว่าวัน เวลา
จะเปลี่ยนหมุน
เวียนไป เท่าไร
ฉันยังคง มีแต่เธอ
เต็มความหวัง
และความ เข้าใจ
พร้อมจะเก็บ ทุกสิ่ง
ทิ้งความสุข ทุกอย่าง
แหละจะทำ ทุกทาง
เพื่อบ้าน หลังนี้

ดอกไม้ ประตู แจกัน
ดินทราย ต้นไม้ ใหญ่
แก้วน้ำ จานชาม บันได
โคมไฟที่สวย งาม
ขอบรั้ว และริม ทางเดิน
ก็ล้วน แต่มี คำถาม
บ้านนี้ จะงามอย่างไร
ถ้าไม่ มีเธอ

ก็เพราะ ว่าใจของเธอ
คือบ้าน ของ ฉัน

คอร์ดเพลง Home

A7
  ดอกไ
D
ม้ประตูแจกันดินทรายต้นไ
Bm
ม้ใหญ่ แก้ว
Em
น้ำจานชามบันไดโคมไฟที่ส
A
วยงาม

 
ขอบ
F#sus4
รั้วและริมทางเ
F#
ดิน ต้นห
Bm
ญ้าอยู่ในส
Bm6
นาม บ้านนี้
G
จะมีความงา
A
มได้ ถ้ามีเ
D
ธอ


 
เพราะเธอ
G
คือที่พัก
F#m
พิง คือทุก
Em
สิ่งที่  
A
มีความหม
D
าย เมื่อเ
G
ธออยู่เคียงชิดใ
F#m
กล้ เรื่องร้
Em
ายใดใ
A
ดไม่เก
D
รง

 
แม้ข้างน
G
อกจะต้อง
F#m
เจอะ กับเรื่อง
Em
ราวที่ใ
A
ครข่มเ
D
หง  
Cmaj7
แต่ฉันเอง ไม่
A
คิดก
A7
ลัว


 
จากพื้
D
นดินชนเพดานนั้นมีความห
Bm
วานอยู่ เพราะ
Em
รู้ว่าฉันมีเธอคอยเป็นที่
A
พักใจ

 
จะ
F#sus4
รอคอยฉันจริ
F#
งจริง เป็นห
Bm
ลักพึ่งพิงสุด
Bm6
ท้าย จะล้
G
มตัวลงเอนก
A
ายที่บ้านของ
D
ฉัน


 
ไม่ว่าวั
F#
นเวลา จะเปลี่ยน
Bm
หมุนเวียนไปเท่าไร ฉัน
F#
ยังคงมีแต่เธอ เป็นความ
Bm
หวังและความเข้าใจ

 
พร้อมจะเ
G
ก็บทุกสิ่ง ทิ้งความสุ
D
ขทุกอย่าง และจะ
Cmaj7
ทำทุกทางเพื่อบ้านหลั
A7
งนี้


 
ดอกไ
D
ม้ประตูแจกันดินทรายต้นไ
Bm
ม้ใหญ่ แก้ว
Em
น้ำจานชามบันไดโคมไฟที่ส
A
วยงาม

 
ขอบ
F#sus4
รั้วและริมทางเ
F#
ดิน ก็
Bm
ล้วนแต่มีคำ
Bm6
ถาม บ้าน
G
นี้จะมีความงามอย่างไ
A
รถ้าไม่มีเ
Bm
ธอ     
E
 

 
ก็เพ
G
ราะว่าใจของ
A
เธอคือ
A7
บ้าน ของ
D
ฉัน


มิวสิควีดีโอเพลง Home

เพลงอื่นๆของ บอย โกสิยพงษ์
(ใส่ใจ) รายละเอียด , Home , กิเลสตัณหา , เก็บดาว , เก็บ , ใกล้ , คนข้างล่าง , คนรักเมีย , คะแนนแห่งชีวิต , คำถามโง่ๆ , คิดถึงเหลือเกิน , คิดลึก , เคียงกัน , ใคร , จะกลับมาบอกอีกครั้ง , จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ , จะทำยังไง , จุดเดิม , เจ้าหญิง , ฉันดีใจที่มีเธอ , ฉันทำทุกทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุข , ชัยชนะ , ด้วยเธอ , ดอกไม้ , เดอะ รีเซิน ทู พีเพิล ชู้ด สเตย์ ทูเกเตอร์ (The Reason Two People Should Stay Together) , ตัดสินใจ , ทำวันนี้ ทำไวไว , ที่ฉันรู้ , ที่สุด , เที่ยงคืน , เธอที่ไม่เคยเปลี่ยน , เธอเองจะได้ยินอะไรในใจฉันไหม , ในคืนที่เราเจอะเจอกันครั้งแรก , เปิด , ผมแอบชอบคุณอยู่ , ผลัดกัน , ฝรั่งใจ , พอ , เพราะฉันนั้นมีแต่เธอ , มือ , เมื่อวันที่ฉันพบเธอ , ไม่ว่าเมื่อไหร่ , รักแท้ , เรา , เรื่องจริง , แรงบันดาลใจ , ฤดูที่แตกต่าง , ล้มบ้างก็ได้ , ลมหายใจ , ลีฟ แอนด์ เลิร์น (Live and Learn) , ส่งต่อความรัก , สมมุติ , สักวันหนึ่ง , สัญญา , สารภาพ , สิ่งเดียวที่ฉันขอ , สีเทา , แสงหนึ่งคือรุ้งงาม , หัวใจผูกกัน , ห่างไกลเหลือเกิน , เหตุผล , เหตุผลที่คนควรอยู่ด้วยกัน , เหมือนเคย , อยากจะขอ , อยากจะรู้ , อย่าเพิ่งไป , อย่ายอมนะ , อย่าให้ฉันรอเลย , อยู่ในใจ , ไอ เลิฟ มาย ไวฟ์ (I Love My Wife) , ไอ วิว โก โคเมต (I Will Go Comet) , ฮู วอท เวน แวร์ วาย (Who, What, When, Where, Why)

* ลิขสิทธิ์เพลง Home และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top