เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คนจนผู้ยิ่งใหญ่


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ - คาราบาว

เพลง : คนจนผู้ยิ่งใหญ่

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

.ถึงยากจน ไม่มองคนเหยียนเหยียด
ไม่รักแกรังเกียจ
คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจน วัดใจคนไม่ได้
จนแต่รวยน้ำใจ
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

ทรัพย์สิน ไม่มีสะสม
อยู่ในสังคม ด้วยความสุขี
ปริญญา ฉันไม่เคยมี
ความรู้พอดี พออ่านออกเขียนได้
ไปทำงาน รับจ้างก็ทำกิน
ฉันทำทุกสิ่ง ยกเว้นประจบเจ้านาย
วัดคน เขาวัดกันที่น้ำลาย
ลาก่อนเจ้านาย
ฉันไม่ใช่ควายจนตรอก

..ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่
ไม่มีปัจจัย ทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลาน สองข้างถนน
เนื้อตัวยากจน แต่น้ำใจยิ่งใหญ่

..ถึงยากจน ไม่มองคนเหยียนเหยียด
ไม่รักแกรังเกียจ
คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจน วัดใจคนไม่ได้
จนแต่รวยน้ำใจ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

..คนจน จนแต่รวยน้ำใจ
ใครจะว่ายากจน คนจนผู้ยิ่งใหญ่
คนจน จนแต่รวยน้ำใจ
ใครจะว่ายากจน คนจนผู้ยิ่งใหญ่

..มีชีวิต ย่อมมีความลำบาก
อด ๆ ยาก ๆ ดังยาชูกำลัง
ความหวัง แม้ว่ายังริบหรี่
เพราะสังคมวันนี้ มันหางานการยาก
ย่ำไป สมัครไป ไม่เลือกหน้า
ค่าจ้างราคา ไม่สำมะคัญ
ลุยควัน ลุยท่อไอเสีย
มีแต่ความอ่อนเพลีย
ดีกว่าเลียขากัน

..ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่
ไม่มีปัจจัย ทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลาน สองข้างถนน
เนื้อตัวยากจน แต่น้ำใจยิ่งใหญ่

..ปัญจัย คือเรื่องบาดใจ
ศาสดาสอนไว้ ในพระไตรปิฎก
ความจริง ที่คู่ควรหยิบยก
ชำระความสกปรก ในสังคมเมืองไทย
จิตใจ แห่งความเป็นพุทธ
ใสบริสุทธิ์ นั้นคือจุดหมาย
รวยล้น กระทำตนเหลวไหล
ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว

..ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่
ไม่มีปัจจัย ทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลาน สองข้างถนน
เนื้อตัวยากจน แต่น้ำใจยิ่งใหญ่

..ถึงยากจน ไม่มองคนเหยียนเหยียด
ไม่รักแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจน วัดใจคนไม่ได้
จนแต่รวยน้ำใจ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

..คนจน จนแต่รวยน้ำใจ
ใครจะว่ายากจน คนจนผู้ยิ่งใหญ่
คนจน จนแต่รวยน้ำใจ
ใครจะว่ายากจน คนจนผู้ยิ่งใหญ่
คนจน จนแต่รวยน้ำใจ
ใครจะว่ายากจน คนจนผู้ยิ่งใหญ่
คนจน จนแต่รวยน้ำใจ
ใครจะว่ายากจน คนจนผู้ยิ่งใหญ่

คอร์ดเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

ดนตรี : / D7 / G /


 
ถึงยาก
C
จนไม่มองคนเหยียน
G
เหยียด ไม่รังแกรัง
D7
เกียจคิดเบียดเบียนใจใ
G
คร

 
มี
C
จนวัดใจคนไม่ไ
G
ด้ จนแต่รวยน้ำ
D7
ใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความ
G
จน


ดนตรี : / C / G / D7 / G / ( 2 ครั้ง )


 
ทรัพย์
G
สินไม่มีสะสม อยู่ในสัง
D7
คมด้วยความสุข
G
ขี

 
ปริญ
C
ญาฉันไม่เคย
G
มี ความรู้พอ
D7
ดีพออ่านออกเขียนไ
G
ด้

 
ไปทำง
G
านรับจ้างก็ทำจริง ฉันทำทุก
D7
สิ่งยกเว้นประจบเจ้า
G
นาย

 
วัด
C
คนเค้าวันกันที่น้ำล
G
าย ลาก่อนเจ้า
D7
นายฉันไม่ใช่ควายจนต
G
รอก


** 
 
ไม่เคยใฝ่
Em
ฝัน เป็นโตเป็นใ
C
หญ่ ไม่มีปัจ
D7
จัยทั้งสี่ประก
G
าร

 
แค่สัตว์เลื้อย
Am
คลานสองข้าง
Bm
ถนน เนื้อตัวยาก
Am
จนแต่น้ำ
D7
ใจยิ่งให
G
ญ่


( ซ้ำ * )


*** 
 
คนจ
C
น ( จนแต่รวยน้ำใ
G
จ ) ใครจะว่ายาก
D7
จน ( คนจนผู้ยิ่งใ
G
หญ่ )

 
( คนจ
C
น ) จนแต่รวยน้ำใ
G
จ ( ใครจะว่ายาก
D7
จน ) คนจนผู้ยิ่งใ
G
หญ่


ดนตรี : / C / G / D7 / G / ( 2 ครั้ง )


 
มีชี
G
วิตย่อมมีความลำบาก อดอดอยาก
D7
อยากดังยาชูกำลั
G

 
ความห
C
วังแม้ว่ายังริบห
G
รี่ เพราะสังคมวั
D7
นนี้มันหางานการย
G
าก

 
ย่ำไ
G
ปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างรา
D7
คาไม่สำมะ
G
คัญ

 
ลุยค
C
วันลุยท่อไอเ
G
สีย มีแต่ความอ่อนเพ
D7
ลียยังดีกว่าเลียขา
G
กัน


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Em / C / D7 / G / Am / Bm / Am D7 / G /


 
ปัจ
G
จัยคือเครื่องบาดใจ ศาสดาสอน
D7
ไว้ในพระไตรปิ
G
ฎก

 
ความจ
C
ริงที่คู่ควรหยิบ
G
ยก ชำระความสกป
D7
รกในสังคมเมืองไ
G
ทย

 
จิต
G
ใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุ
D7
ทธิ์ นั้นคือจุดห
G
มาย

 
รวย
C
ล้นกระทำตนเหลวไ
G
หล ไม่ใช่ผู้ยิ่งใ
D7
หญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเ
G
ลว


( ซ้ำ ** , * , *** , *** )


มิวสิควีดีโอเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top