เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> คนหนังเหนียว


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง คนหนังเหนียว - คาราบาว

เพลง : คนหนังเหนียว

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

..ประตูโรงงานปิดแล้วตัวเรา
ก็ถึงคราวหมองหม่น
หนทางมืดมนจะมีกี่คน
มาเข้าใจเห็นใจ
อยู่เพื่องาน ทำเพื่อเงิน
เดือนละไม่เท่าไร
ไม่พอยาไส้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
ได้เป็นวัน ๆ

..เป็นกรรมกรเร่ขายแรงงาน
โอ้ฉันมันแสนลำบาก
ชีวิตทุกข์ยาก ค่าหยูกค่ายา
ค่าโน่นค่านี่ ค่าน้ำค่าไฟ
บ้านต้องเช่าละค่าข้าวค่าเหล้า
แล้วจะเหลืออะไรล่ะ
สิ้นเดือนสุดท้ายจะให้ทำยังไง
เพราะเขาเลิกจ้างแล้ว

..คิดขอทาน ละอายใจอยู่
คิดขอทาน ละอายใจอยู่
ก็เราสองมือยังดี
สองขายังอยู่
และถ้าสองมือยังดี
สองขายังเดิน
นั่นเลยใจไม่กล้า
อยากตัดใจหวลกลับคืนสู่บ้านนา
ก็หมดปัญญาเขาแย่งที่นาไปแล้ว
(Solo....)

..คิด ขอทาน ละอายใจอยู่
คิด ขอทาน ละอายใจอยู่
ก็เราสองมือยังดี
สองขายังอยู่
และถ้าสองมือยังดี
สองขายังเดิน
นั่นเลยใจไม่กล้า
อยากตัดใจหวลกลับคืนสู่บ้านนา
ก็หมดปัญญาเขาแย่งที่นาไปแล้ว
..ตึกรามใหญ่โตถนนมากมาย
อีกรถราก็ขวักไขว่
ย่ำเดินเรื่อยไปสายตาจับจ้อง
ที่ป้ายรับคนงาน
ค่ำลงแล้วร้านรวงก็ปิด
แหล่งราตรีเบ่งบานนะซิ
สถานบริการสาวน้อยทำงาน
กันตัวเป็นเกลียว
เป็นชายอย่างฉันมันนึกน้อยใจ
ขายใครไม่ออก
เหมือนถุยบ้านนอกจะมีก็แรง
ที่เอาไว้ไถนา
หมดเรี่ยวแรงยังเข้าโรงฆ่าสัตว์
มันยังได้ราคา
เนื้อหนังมังสาของคนกับควาย
แล้วใครจะเหนียวกว่ากัน

คอร์ดเพลง คนหนังเหนียว

ดนตรี : / Am / Am / C / F G /

ดนตรี : / Am / C / F / G / ( 3 ครั้ง )/ F / G /


Am
ประตูโรง
C
งานปิดแล้วตัวเ
F
รา ปะกะตูปิดอีกแล้วเหรอ ( ปิด ) 
G
ก็ถึงคราวหมอง
Am
หม่นสิ  

 
หนทางมืด
C
มนจะมีกี่ค
F
น ( นั่นนะซิ ) 
G
มาเข้าใจเห็นใจ  

Am
อยู่เพื่องา
C
น ทำเพื่อเงิ
F
น ( ได้กี่ตังค์กันเชียวฮะ )
G
 เดือนละไม่เท่าไหร่  

Am
ไม่พอยาไ
C
ส้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมี
F
ย ก็มีเมียหลายคนนี่ ( 
G
มีคนเดียวแต่บ่น )  

 
ได้เป็นวัน
F
วัน ( บ่นจริงจริงแล้วแก่อีกต่างหาก
G
 )


Am
เป็นกรรม
C
กรเร่ขายแรงง
F
าน ( 
G
นั่นมันแสนลำบาก )

Am
ชีวิตทุกข์ย
C
ากค่าหยูกค่า
F
ยา ( ค่าโน่นค่า
G
นี่ ) ค่าน้ำค่า
Am
ไฟ  

 
บ้านต้องเ
C
ช่าละค่าข้าวค่าเห
F
ล้า ( สำคัญนะค่าเหล้า 
G
ขนาดไม่กินเบียร์นะ ) แล้วจะเหลืออ
Am
ะไรล่ะ

 
สิ้นเดือนสุด
C
ท้ายจะให้ทำยังไ
F
ร ( มันก็นั่นนะซินะ )
G
 เพราะเขาเลิกจ้างแล้
F
ว    
G
 


C
คิดขอทา
F
น ละอายใจอ
C
ยู่ คิดขอทา
F
น ละอายใจอ
C
ยู่  

 
สะ สะ สองมือยัง
F
ดี สะ สะ สองขายังอ
C
ยู่

 
สะ สะ สองมือยัง
F
ดี ก็สองขายัง
Am
เดิน    
G
นั่นเดะแต่ใจไม่ก
F
ล้า  
G
 

F
อยากตัดใ
G
จหวนกลับคืนสู่บ้าน
C
นา ก็หมดปัญ
G
ญาเขาแย่งที่นาไปแ
F
ล้ว  
G
 


ดนตรี : / Am / C / F / G / ( 3 ครั้ง )/ F / G /


( ซ้ำ * )


Am
ตึกรามใหญ่โ
C
ตถนนมากม
F
าย ( ไม่รู้จะสร้างอะไรกันนักหนา )
G
 อีกรถราก็ขวักไ
Am
ขว่ 

 
ย่ำเดินเรื่อยไ
C
ปสายตาจับจ้อ
F
ง    
G
ที่ป้ายรับคน
Am
งาน 

 
ค่ำลงแ
C
ล้วร้านรวงก็ปิ
F
ด ( ปิดทำไมห้ะ นั่นนะดิ โ
G
ธ่กลัวโดนปล้นมั้ง )

Am
แหล่งราตรีเบ่ง
C
บานนะซิ สถานบริก
F
ารสาวน้อย
G
ทำงาน ( 

 
กันตัวเป็นเกลี
F
ยว ( แล้วมีเงินเหรอจะไปจ๋า
G
จ๊ะกับเค้าเนี่ย ) 


Am
เป็นชายอย่างฉั
C
นมันนึกน้อ
F
ยใจ ( 
G
เนี่ยน้อยใจ ) ขายใครไม่
Am
ออก 

 
เหมือนทุยบ้านน
C
อกจะมีก็แร
F
ง    
G
ที่เอาไว้ไถ
Am
นา       

 
หมดเรี่ยวแ
C
รงยังเข้าโรงฆ่าสั
F
ตว์ ( เจ็บใจจริงจริงเลย )
G
 มันยังได้ร
Am
าคา 

 
เนื้อหนังมังส
C
าของคนกับคว
F
าย ( ก็นั่นนะซิ )
G
 แล้วใครจะเหนียวกว่ากั
F
น    
G
 


มิวสิควีดีโอเพลง คนหนังเหนียว

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง คนหนังเหนียว และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top