เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ฉันต้องคู่กับเธอ


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ฉันต้องคู่กับเธอ - Room 39

เพลง : ฉันต้องคู่กับเธอ

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ส้อมกะช้อน เสื่อกับหมอน ตะปูคู่ค้อน โรงหนังกับป๊อปคอร์น
น้ำมันกับเปลวไฟ ลำโพงกับไมค์ ส่วนสมองต้องคู่กับหัวใจ
ต่างกันแค่ไหน แต่ถ้าขาดกันไป คงจะไม่ไหว ไปไม่รอดสักอัน
มาเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกที ถึงต่างกันอย่างนี้ แต่เป็นคู่กัน

* ถึงแม้เรานั้นแตกต่างกันสักเท่าไหร่ แต่ก็รู้ลึกลึกข้างในใจเรานั้น

** ฉันต้องคู่กับเธอ มีเพียงแต่เธอ แค่เธอเท่านั้น
ที่คอยเติมสิ่งที่ขาด ช่วยประคองเมื่อฉันพลาด ให้เราได้เดินต่อด้วยกัน
ฉันต้องคู่กับเธอ ต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอ ตลอดจนนิรันดร์ นิรันดร์ นิรันดร์
ฉันเกิดมาเพื่อคู่เธอเท่านั้น เพื่อรักแต่เธอเท่านั้น ไม่มีวันเปลี่ยน

ช้างคู่กับซีดี รีโมทกับทีวี ก้านคอคลับกับโจอี้ คนไทยกับล๊อตเตอรี่
โดนัทกับกาแฟ เพลงฟรีกับ four shared ประตูกับกุญแจ ช่องสามกับกาละแมร์
แปลกถ้าต้องแยกย้ายกันไป ไม่มันไม่ใช่แยกไม่ได้ไม่สัมพันธ์
แค่คิดนี้มันก็ผิดวิปริต ผมรับประกัน ต้องอยู่ คู่กันแบบนี้ happy ทุกวัน

( ซ้ำ * , ** )

ฉันเกิดมาคู่เธอ เพื่อคู่กับเธอเท่านั้น

ฉันต้องคู่กับเธอ มีเพียงแต่เธอ แค่เธอเท่านั้น
ที่คอยเติมสิ่งที่ขาด ช่วยประคองเมื่อฉันพลาด ให้เราได้เดินต่อด้วยกัน
ฉันต้องคู่กับเธอ ต้องมีแต่เธอคู่กันเสมอ ตลอดจนนิรันดร์ นิรันดร์ นิรันดร์
ตลอดจนนิรันดร์ นิรันดร์ นิรันดร์
ฉันเกิดมาเพื่อคู่เธอเท่านั้น เพื่อรักแต่เธอเท่านั้น ไม่มีวันเปลี่ยน

ไม่มีวันเปลี่ยน

คอร์ดเพลง ฉันต้องคู่กับเธอ

ดนตรี : / G Bm7 / Em7 Dm7 G7 / Cmaj7 Bm7 / Am7 Bm7 Cmaj7 D /


G
ส้อมกะ
Bm7
ช้อน เสื่อกับห
Em7
มอน ตะปูคู่
Dm7
ค้อน โรงห
G7
นังกับป๊อป
Cmaj7
คอร์น

 
น้ำ
Bm7
มันกับเปลวไฟ ลำ
Am7
โพงกับไ
Bm7
มค์ ส่วน
Cmaj7
สมองต้อง
D
คู่กับหัว
G
ใจ

 
ต่างกันแค่ไ
Bm7
หน แต่ถ้าขาดกัน
Em7
ไป คงจะ
Dm7
ไม่ไหว ไปไม่
G7
รอดสัก
Cmaj7
อัน

 
มาเป็นคู่ช่วยกัน
Bm7
อยู่ทุกที 
Am7
ถึงต่าง
Bm7
กันอย่า
Cmaj7
งนี้   แต่เ
D
ป็นคู่กัน


Cmaj7
 ถึงแม้เรานั้นแตกต่าง
Bm7
กันสักเท่าไหร่ แต่
Em7
ก็รู้ลึกลึกข้างในใจเรา
A7
นั้น


** 
G
ฉันต้องคู่กับ
Bm7
เธอ มีเพียงแต่
Em7
เธอ แค่เธอเท่า
Dm7
นั้น     
G7
 

 
ที่คอยเติมสิ่
Cmaj7
งที่ขาด ช่วยประคองเมื่อ
Bm7
ฉันพลาด ใ
Am7
ห้เราได้เ
Bm7
ดิน ต่อ
Cmaj7
ด้วย      
D
กัน

G
ฉันต้องคู่กับ
Bm7
เธอ ต้องมีแต่
Em7
เธอคู่กันเ
Dm7
สมอ ตล
G7
อดจน
Cmaj7
นิรันดร์ นิ
Bm7
รันดร์ นิรั
A7
นดร์

 
ฉันเกิดมา
Am7
เพื่อคู่เธอเท่า
Bm7
นั้น เพื่อ
Cmaj7
รักแต่เธอเท่านั้
D
น ไม่มี
G
วันเป
Dsus4
ลี่ยน


G
ช้างคู่กับซี
Bm7
ดี รีโมทกับ
Em7
ทีวี ก้านคอคลับกับ
Dm7
โจอี้ คนไ
G7
ทยกับล๊อตเ
Cmaj7
ตอรี่

 
โดนัทกับกา
Bm7
แฟ เพลงฟรีกับ four sh
Am7
ared ประ
Bm7
ตูกับกุญ
Cmaj7
แจ   ช่อง
D
สามกับกาละแ
G
มร์

 
แปลกถ้าต้องแ
Bm7
ยกย้ายกันไป 
Em7
ไม่มันไม่ใช่แยกไม่
Dm7
ได้ไม่สัมพั
G7
นธ์

Cmaj7
แค่คิดนี้มันก็ผิด
Bm7
วิปริต ผมรับประกัน ต้อ
Am7
งอยู่   คู่
Bm7
กัน แบ
Cmaj7
บนี้  hap
D
py ทุกวัน


( ซ้ำ * , ** )


Cmaj7
           
Bm7
 ฉันเกิดมา
Am7
คู่เธอ เพื่อ
Dsus4
คู่กับเธอเท่านั้
D
น    
E
 


A
ฉันต้องคู่กับ
C#m7
เธอ มีเพียงแต่
F#m7
เธอ แค่เธอเท่า
Em7
นั้น    
A7
 

 
ที่คอยเติมสิ่
Dmaj7
งที่ขาด ช่วยประคองเมื่อ
C#m7
ฉันพลาด ใ
Bm7
ห้เราได้เ
C#m7
ดิน ต่อ
Dmaj7
ด้วย      
E
กัน

A
ฉันต้องคู่กับ
C#m7
เธอ ต้องมีแต่
F#m7
เธอคู่กันเ
Em7
สมอ ตล
A7
อดจน
Dmaj7
นิรันดร์ นิ
C#m7
รันดร์ นิรั
F#m7
นดร์

 
ตลอดจน
Dmaj7
นิรันดร์ นิ
C#m7
รันดร์ นิรั
B7
นดร์

 
ฉันเกิดมา
Bm7
เพื่อคู่เธอเท่า
C#m7
นั้น เพื่อ
Dmaj7
รักแต่เธอเท่านั้
E
น ไม่มี


ดนตรี : / A C#m7 / F#m Em7 A7 / Dmaj7 C#m7 / Bm7 C#m7 Dmaj7 E / ( 2 ครั้ง )


 
ไม่มีวันเ
Asus2
ปลี่ยน


มิวสิควีดีโอเพลง ฉันต้องคู่กับเธอ

เพลงอื่นๆของ Room 39
Restart (รีสตาร์ต) , เก็บ , เกิดมาเป็นเพื่อนเธอ , ความจริง , แค่ฉันมีเธอ , ฉันดีใจที่มีเธอ , ฉันต้องคู่กับเธอ , ชัยชนะ , ชั่วโมงที่สวยงาม , ทรงพระเจริญ , ทำเพื่อเธอ (ที่รัก) , บอกตัวเอง , เป็นทุกอย่าง , ระบายเฉยเฉย , ระบายเฉยๆ , รักใครไม่ได้อีก , รักตัวเอง , รับได้รึเปล่า (Can You Handle It) , รับได้รึเปล่า , แรงดึงดูด , สถานีสุดท้าย , หน่วง , หากวันนั้น , อย่าให้ฉันคิด , ฮึบ ฮึบ เชื่อสิ เธอทำได้

* ลิขสิทธิ์เพลง ฉันต้องคู่กับเธอ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top