เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> ทับหลัง


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง ทับหลัง - คาราบาว

เพลง : ทับหลัง

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

แท่ง เหลี่ยม ทับหลัง
คือ ความหวัง ของ คนไทย
ต่อ อเม ริกา

เรา ขอ เอาคืน
ของ ของเรา เขา เอาไป
เอา ของ เราไป
ของ คนไทย ไป ทำไม
เฮ ลิ คอปเตอร์
มา ทำศึก ถึง เวียดนาม
ตั้งฐาน บน แดนไทย
ขน เอาไป ทุกสิ่ง ทุกอย่าง
คิด จะ มาขอ
ตั้ง ฐานต่อ ในเมืองไทย
คิด จะ มาง้อ
ตั้ง ฐานทัพ ในเมืองไทย
เมือง พระ นารายณ์
ทรง หายไป กับ ทับหลัง
ฝัง ใน ศักดิ์ศรี
ที่ คนไทย มิเคย ลืมเลือน
นารายณ์ นารายณ์
นารายณ์ นารายณ์
นารายณ์ นารายณ์
นารายณ์ ทับหลัง

นา รายณ์ บรรทม
ความ ชื่นชม ในชนชาติ
นา รายณ์ บรรทม
เรา ชื่นชม ไทย เป็นชาติ
มี ประ วัติศาสตร์
บน แผ่นดิน แดน ขวานทอง
คล้องใจ ไทย ทุกรุ่น
สืบชาติ ตระกูล วัฒนธรรม
นา รายณ์ ทับหลัง
ไป อยู่ยัง ชิ คาโก้
นา รายณ์ ทับหลัง
ตั้ง อยู่ยัง ชิ คาโก้
เป็น แท่นหิน พันโล
ให้ เด็กถาม เอามา จากไหน
ไม่สน หรอกพระ นารายณ์
ไม่ ใช่ ไมเคิ๊ล แจ็คสัน

ฮ่า ฮา ฮา ฮ้า
( ฮ่า ฮา ฮา ฮ้า )
ฮ่า ฮา ฮา ฮ้า
( ฮ่า ฮา ฮา ฮ้า )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )

เพราะ เรา ต่างกัน
แตก ต่างกัน ตรง หัวใจ
เพราะ เรา ต่างกัน
ต่าง กันตรง ความ เข้าใจ
ทับ หลัง นารายณ์
ไทย ใช้เหนี่ยว รั้ง ความดี
แต่คุณ มี ประดับ บารมี
สะสม สิ่งนี้ เป็น รสนิยม
คิด คน ละทาง
ไม่มีทาง สร้าง สันติ
คิด คน ละทาง
ไม่มีทาง ไม่มีทาง
เท พีสัน ติภาพ
ยืน หลับใน ไร้ จุดหมาย
แค่ทับ หลัง นารายณ์
คุณยังทับ หลัง คนไทย
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )
เอาไมเคิ๊ล แจ็คสัน คืนไป
( เอาพระ นารายณ์ คืนมา )

คอร์ดเพลง ทับหลัง

ดนตรี : / F#m G / A Bm / ( 8 ครั้ง )


Bm
เราขอเอาคืน ของของ
A
เราเขาเอา
Bm
ไป เอาของเราไป ของคน
A
ไทยไปทำ
Bm
ไม

D
เฮลิคอป
A
เตอร์มาทำ
G
ศึก ถึงเวียด
Bm
นาม ตั้ง
D
ฐานบนแดน
A
ไทย ขนเอา
G
ไปทุกสิ่งทุก
F#7
อย่าง

Bm
คิดจะมาขอ ตั้งฐาน
A
ต่อในเมือง
Bm
ไทย คิดจะมาง้อ ตั้งฐาน
A
ทัพในเมือง
Bm
ไทย

D
เมืองพระนา
A
รายณ์ ทรงหาย
G
ไปกับทับ
Bm
หลัง    
D
ฝังในศักดิ์
A
ศรี ที่คน
G
ไทยมิเ
A
คยลืมเ
Bm
ลือน


F#m
นารายณ์ นา
G
รายณ์ นา
A
รายณ์ นา
Bm
รายณ์  
F#m
นารายณ์ นา
G
รายณ์ นา
A
รายณ์ ทับ
Bm
หลัง


ดนตรี : / F#m G / A Bm /


Bm
นารายณ์บรรทม ความชื่น
A
ชมในชน
Bm
ชาติ นารายณ์บรรทมเราชื่น
A
ชมไทยเป็น
Bm
ชาติ

 
มี
D
ประวัติ
A
ศาสตร์ บนแผ่น
G
ดินแดนขวาน
Bm
ทอง คล้อง
D
ใจไทยทุก
A
รุ่นสืบชาติตระ
G
กูลวัฒน
F#7
ธรรม

Bm
นารายณ์ทับหลัง ไปอยู่
A
ยังชิคา
Bm
โก้ นารายณ์ทับหลัง ตั้งอยู่
A
ยังชิคา
Bm
โก้

D
เป็นแท่นหินพัน
A
โล ให้เด็ก
G
ถามเอามาจาก
Bm
ไหน ไม่
D
สนหรอกพระนา
A
รายณ์ ไม่
G
ใช่ไมเ
A
คิล แจ็ค
Bm
สัน


ดนตรี : / D A / G Bm / ( 3 ครั้ง )/ D A / F#7 /


Bm
ฮา ฮา ฮา ฮา ( ฮา ฮา ฮา ฮา ) 
A
ฮา ฮา ฮา ฮา ( ฮา ฮา ฮา ฮา )


 
เอาไม
F#m
เคิล แจ็คสันคืน
G
ไป ( เอา
A7
พระนารายณ์คืน
Bm
มา )


( ซ้ำ * , * , * , * )


ดนตรี : / F#m G / A Bm / ( 2 ครั้ง )


Bm
เพราะเราต่างกัน แตกต่าง
A
กันตรงหัว
Bm
ใจ เพราะเราต่างกัน ต่างกัน
A
ตรงความเข้า
Bm
ใจ

D
ทับหลังนา
A
รายณ์ ไทยใช้
G
เหนี่ยวรั้งความ
Bm
ดี    แต่
D
คุณมีประ
A
ดับบารมี สะสมสิ่ง
G
นี้เป็นรสนิ
F#7
ยม

Bm
คิดคนละทาง ไม่มี
A
ทางสร้างสัน
Bm
ติ คิดคนละทาง ไม่มี
A
ทาง ไม่มี
Bm
ทาง

D
เทพีสันติ
A
ภาพ ยืนหลับ
G
ในไร้จุดห
Bm
มาย แค่
D
ทับหลังนา
A
รายณ์ คุณยัง
G
ทับห
A
ลังคนไ
Bm
ทย


( ซ้ำ * , * , * , * )


มิวสิควีดีโอเพลง ทับหลัง

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง ทับหลัง และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top