เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เฒ่าทะเล


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เฒ่าทะเล - คาราบาว

เพลง : เฒ่าทะเล

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

เฒ่าอ่ำ ลูกเลเมืองใต้
พำนักอาศัย อยู่ชายฝั่งทะเล
เติบโต มากับเรือตังเก
อาชีพชาวเล เป็นชาวประมง
สมบัติ คือเรือลำเก่า
อายุรุ่นราว รุ่นคราวคนเฒ่า
หาปลา ตั้งแต่ค่ำยันเช้า
งานหนักงานเบา
เฒ่าอ่ำไม่ถอย
ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านสมุทร
เรื่องราวมนุษย์ ได้เคยฟันฝ่า
เฒ่าอ่ำ คือชายหาปลา
เหนือโชคชะตา
ด้วยการกระทำ..
เฒ่าเล โชกโชนชีวิต
เรียนรู้ถูกผิด จากมหาสมุทร
ว่าคนเรา ย่อมมีวันสิ้นสุด
อันชีวิตมนุษย์ มีระยะเวลา
ฤดูกาล ผลัดกันมาเยือน
ไม่สะทกสะเทือน
สายลมแสงแดด
อายุ ปาเข้าไปหลักแปด
ออดๆแอดๆ ของธรรมดา
ลุงแก เรือตังเกเก่า
รอยรั่วรอยร้าว ตามอายุขัย
สองสิ่ง ร่วมทะยานไกล
ร่วมวันร่วมวัย
จุดหมายเดียวกัน..
วันอุกาฟ้าเหลือง
ทะเลสะเทือน สายลมเป็นบ้า
แต่เฒ่าอ่ำ
ยังย้ำใจออกหาปลา
มันคือค่ายา ค่าพยาบาล
อันชีวิตชาวประมงจนๆ
อยู่ด้วยความอดทน
แล่นไปข้างหน้า
จุดหมาย ย่อมหมายชีวิตปลา
ไปนำกลับมา เลี้ยงชีวิตคน
ถึงลม ฝนกระหน่ำซ้ำเติม
หนาวสั่นสะเทิ้ม ท้าทายคนกล้า
ผู้เฒ่าก็รู้ อยู่เต็มอุรา
หนทางข้างหน้า
เป็นได้สองทาง
ทางหนึ่ง รอดกลับมาถึงฝั่ง
อีกทางหนึ่งฝัง
ร่างลงกลาง ทะเล
ชายเฒ่า กับเรือตังเก
หันหน้าออกทะเล ไม่เห็นคืนมา
มรสุม พัดผ่านพ้นไป
ท้องฟ้าสดใส ทะเลเงียบสงบ
ผู้คน ยังถกเถียงกันไม่จบ
ผู้เฒ่าชรา หายลงทะเล
เฒ่าอ่ำ อำลาจากไป
ไม่ใช่นิยาย ไม่ใช่วีร.กรรม
ใครจะรู้ ถึงการกระทำ
ของผู้เฒ่าอ่ำ ผู้เฒ่าทะเล


คอร์ดเพลง เฒ่าทะเล

ดนตรี : / Em / Em / D / Em / Em / C / B7 / Em /


 
เฒ่า
Em
อ่ำลูกเลเมืองใต้ พำนักอา
D
ศัยอยู่ชายฝั่งทะ
Em
เล เติบโตมากับเรือตัง
C
เก อาชีพชาว
B7
เล เป็นชาวประ
Em
มง

 
สมบัติ คือเรือลำเก่า อายุรุ่น
D
ราวรุ่นคราวคน
Em
เฒ่า หาปลาตั้งแต่ค่ำยัน
C
เช้า งานหนักงาน
B7
เบา เฒ่าอํ่าไม่
Em
ถอย

 
ร้อย
D
เอ็ดเจ็ดย่านส
G
มุทร เรื่องราวม
B7
นุษย์ได้เคยฟัน
Em
ฝ่า

 
เฒ่า
D
อ่ำคือชายหา
G
ปลา เหนือโชคชะ
B7
ตาด้วยการกระ
Em
ทำ


ดนตรี : / Em / Em / D / Em /


 
เฒ่า
Em
เลโชกโชนชีวิต เรียนรู้ถูก
D
ผิดจากมหาส
Em
มุทร ว่าคนเราย่อมมีวันสิ้น
C
สุด อันชีวิตม
B7
นุษย์มีระยะเว
Em
ลา

 
ฤดูกาลผลัดกันมาเยือน ไม่สะทกสะ
D
เทือนสายลมแสง
Em
แดด

 
อายุปาเข้าไปหลัก
C
แปด ออดออดแอด
B7
แอด ของธรรม
Em
ดา

 
ลุง
D
แก่เรือตังเก
G
เก่า รอยรั่วรอย
B7
ร้าวตามอายุ
Em
ขัย สอง
D
สิ่งร่วมทะยาน
G
ไกล ร่วมวันร่วม
B7
วัยจุดหมายเดียว
Em
กัน


ดนตรี : / Em / Em / D / Em /


B7
วันอุกาฟ้าเหลือง ทะเลสะ
C
เทือนสายลมเป็น
C#dim
บ้า แต่เฒ่า
B7
อ่ำยังย่ำใจออกหาปลา มันคือค่า
C
ยาค่าพ
C#dim
ยาบาล

 
อันชี
D
วิตชาวประมงจน
G
จน อยู่ด้วยความอด
B7
ทนแล่นไปข้าง
C
หน้า

 
จุด
D
หมายย่อมหมายชีวิต
G
ปลา ไปนำกลับ
B7
มาเลี้ยงชีวิต
Em
คน

 
ถึง
B7
ลมฝนกระหน่ำซ้ำเติม หนาวสั่นสะ
C
เทิ้มท้าทายคน
C#dim
กล้า

 
ผู้เฒ่าก็
B7
รู้อยู่เต็มอุรา หนทางข้าง
C
หน้าเป็นได้สอง
C#dim
ทาง

 
ทาง
D
หนึ่งรอดกลับมาถึง
G
ฝั่ง อีกทางหนึ่ง
B7
ฝังร่างลงกลางทะ
C
เล

 
ชาย
D
เฒ่ากับเจ้าเรือตัง
G
เก หันหน้าออกทะ
B7
เลไม่เห็นคืน
Em
มา


ดนตรี : / Bbdim / Bbdim / A7 / A7 / ( 2 ครั้ง )/ Gm / Gm / C7 / C7 / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / C#maj7 / C#maj7 / Abmaj7 / Abmaj7 / C7 / C7 / B7 / B7 /


 
มร
Em
สุมพัดผ่านพ้นไป ท้องฟ้าสด
D
ใสทะเลเงียบส
Em
งบ ผู้คนยังถกเถียงกันไม่
C
จบ ถึงผู้เฒ่าช
B7
ราหายลงทะ
Em
เล

 
เฒ่าอ่ำอำลาจากไป ไม่ใช่นิ
D
ยายไม่ใช่วีร
Em
กรรม ใครจะรู้ถึงการกระ
C
ทำ ของผู้เฒ่า
B7
อ่ำ ผู้เฒ่าทะ
Em
เล


ดนตรี : / B7 / B7 / Em / Em / A / A / Em / Em /


มิวสิควีดีโอเพลง เฒ่าทะเล

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง เฒ่าทะเล และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top