เพลง เนื้อเพลง :: เพลง >> เทวดาถ้าจะแย่


ค้นหาเพลง/ศิลปิน

เนื้อเพลง เทวดาถ้าจะแย่ - คาราบาว

เพลง : เทวดาถ้าจะแย่

[ เพิ่มเพลงนี้เมื่อ 1 ม.ค. 2559, 09:59 น. ]

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้ ชาวบ้านหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่ ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง

ชาวนาหน้าแดงหน้าดำ มือที่กำเคียวเกี่ยวรวงข้าว ทุกข์อกทุกข์ใจปวดร้าว
ราคาข้าวมันไม่ค่อยดี จะให้มีความหวังทางใด ดูสดใสเท่าล็อตเตอรี่
เงินทองแม้ไม่ค่อยจะมี กระเบียดกระเสียร กระเสือกกระสน

ขวนขวายเลขหมายเด็ดเด็ด ตามโพยตามเคล็ด ตามวัดตามวา เทวดาขอให้ช่วยลูกด้วย
ถ้าลูกถูกหวยจะเลี้ยงเทวดา จะเชิญมาตั้งก๊งวงเหล้า ปาร์ตี้ขี้เมาสรวลเสเฮฮา
ข้าวปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ ผลหมากรากไม้ทั้งกัญชงกัญชา เพียบ

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้ ชาวบ้านโชคร้ายถูกหวยกินหมด ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง

เทวดาผ่านมาพบเห็น มนุษย์อุจจาระเหม็นร้องหาเทวดา ปัญหามันอยู่ตรงไหน
คับอกคับใจชาวไร่ชาวนา ปัญหามันอยู่ตรงหวย วอนให้เราช่วยถูกหวยสักครา
เทวดาหยุดคิดนิดหนึ่ง ก็บ่นรำพึงรำพันออกมา เฮ้อ

เทวดายุกนี้ก็ลำบาก อดอดอยากอยากจนด้อยปัญญา วิชาอาคมก็ลดถอย
เพราะมีเมียน้อยเลยไม่มีเวลา สังคมเทวดายังยุ่ง มัวแต่จะมุ่งแย่งกันเป็นใหญ่
เทวดาเล่นด้วยได้ไหม เล่นหวยกันยังไงช่วยสอนเทวดา

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้ เทวดาหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่ ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง

เทวดาหน้าแดงหน้าดำ เพราะใจถลำติดล็อตเตอรี่ ชาวนาเขาก็ไปดี
ไปมีงานทำตะวันออกกลาง จนใจและจนปัญญาเป็นเทวดาให้ทำไงได้
อยู่บนฟ้าไม่มีนามีไร่ มีแต่ก้อนเมฆก็เช่าเขาอยู่

ค่าไฟยังไม่จ่ายดวงอาทิตย์ ค่าน้ำยังติดหนี้ดวงจันทรา โชคชะตาพาชิวิตลำบาก
ถึงกับถอดหน้ากากจำนำชฎา ปัญหามันอยู่ตรงหวย ก็หวังจะรวยเป็นเศรษฐีเทวดา
แต่ผ่านมาไม่เคยแทงถูก จนเข้ากระดูกกระเป๋าเทวดา

* ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้ เทวดาโชคร้ายถูกหวยกินหมด

( ซ้ำ * , * , * )

คอร์ดเพลง เทวดาถ้าจะแย่

ดนตรี : / C Am / G C / ( 2 ครั้ง )


ถูกก็
C
ช่าง ไม่ถูกก็
Am
ช่าง ไม่ใช่รถ
G
ราง รถเมล์ รถ
C
ไฟ

ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่
Am
ได้ ชาวบ้านหวัง
G
รวยเล่นหวยกัน
C
ใหญ่ ถูกก็
G
ช่าง ไม่ถูกก็
C
ช่าง


ดนตรี : / C Am / G C / ( 2 ครั้ง )


ชาว
C
นาหน้าแดงหน้
Am
าดำ มือที่
F
กำเคียวเกี่ยวรวง
C
ข้าว ทุกข์อกทุกข์ใจปวด
Am
ร้าว

ราคา
F
ข้าวมันไม่ค่อย
G
ดี จะให้
F
มีความหวังทาง
C
ใด ดูสด
F
ใสเท่าล็อตเตอ
C
รี่

เงินทองแม้ไม่ค่อยจะ
Am
มี กระเบียดกระ
G
เสียร กระเสือกกระ
C
สน 
G
 
C
 


ขวน
C
ขวายเลขหมายเด็ด
Am
เด็ด ตามโพยตาม
F
เคล็ด ตามวัดตาม
C
วา เทวดาขอให้ช่วยลูก
Am
ด้วย

ถ้าลูกถูก
F
หวยจะเลี้ยงเทว
G
ดา จะเชิญ
F
มาตั้งก๊งวง
C
เหล้า ปาร์ตี้ขี้
F
เมาสรวลเสเฮ
C
ฮา

ข้าวปลาหมูเห็ดเป็ด
Am
ไก่ ผลหมากราก
G
ไม้ทั้งกัญชงกัญ
C
ชา เพียบ


ดนตรี : / C Am / G C / ( 2 ครั้ง )


ถูกก็
C
ช่าง ไม่ถูกก็
Am
ช่าง ไม่ใช่รถ
G
ราง รถเมล์ รถ
C
ไฟ

ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่
Am
ได้ ชาวบ้านโชค
G
ร้ายถูกหวยกิน
C
หมด ถูกก็
G
ช่าง ไม่ถูกก็
C
ช่าง


ดนตรี : / C Am / G C / ( 2 ครั้ง )


เทว
C
ดาผ่านมาพบ
Am
เห็น มนุษย์อุจจาระ
F
เหม็นร้องหาเทว
C
ดา ปัญหามันอยู่ตรง
Am
ไหน

คับอกคับ
F
ใจชาวไร่ชาว
G
นา ปัญ
F
หามันอยู่ตรง
C
หวย วอนให้เรา
F
ช่วยถูกหวยสัก
C
ครา

เทวดาหยุดคิดนิด
Am
หนึ่ง ก็บ่นรำ
G
พึงรำพันออก
C
มา 
G
เฮ้อ 
C
 


เทว
C
ดายุกนี้ก็ลำ
Am
บาก อดอดอยาก
F
อยากจนด้อยปัญ
C
ญา วิชาอาคมก็ลด
Am
ถอย

เพราะมีเมีย
F
น้อยเลยไม่มีเว
G
ลา สัง
F
คมเทวดายัง
C
ยุ่ง มัวแต่จะ
F
มุ่งแย่งกันเป็น
C
ใหญ่

เทวดาเล่นด้วยได้
Am
ไหม เล่นหวยกันยัง
G
ไงช่วยสอนเทว
C
ดา


ดนตรี : / C Am / G C / ( 8 ครั้ง )


ถูกก็
C
ช่าง ไม่ถูกก็
Am
ช่าง ไม่ใช่รถ
G
ราง รถเมล์ รถ
C
ไฟ

ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่
Am
ได้ เทวดาหวัง
G
รวยเล่นหวยกัน
C
ใหญ่ ถูกก็
G
ช่าง ไม่ถูกก็
C
ช่าง


ดนตรี : / C Am / G C / ( 2 ครั้ง )


เทว
C
ดาหน้าแดงหน้า
Am
ดำ เพราะใจถ
F
ลำติดล็อตเตอ
C
รี่ ชาวนาเขาก็ไป
Am
ดี

ไปมีงาน
F
ทำตะวันออก
G
กลาง จน
F
ใจและจนปัญ
C
ญาเป็นเทว
F
ดาให้ทำไง
C
ได้

อยู่บนฟ้าไม่มีนามี
Am
ไร่ มีแต่ก้อน
G
เมฆก็เช่าเขา
C
อยู่ 
G
 
C
 


ค่า
C
ไฟยังไม่จ่ายดวงอา
Am
ทิตย์ ค่าน้ำยัง
F
ติดหนี้ดวงจัน
C
ทรา โชคชะตาพาชิวิตลำ
Am
บาก

ถึงกับถอดหน้า
F
กากจำนำช
G
ฎา ปัญ
F
หามันอยู่ตรง
C
หวย ก็หวังจะ
F
รวยเป็นเศรษฐีเทว
C
ดา

แต่ผ่านมาไม่เคยแทง
Am
ถูก จนเข้ากระ
G
ดูกกระเป๋าเทว
C
ดา


ถูกก็
C
ช่าง ไม่ถูกก็
Am
ช่าง ไม่ใช่รถ
G
ราง รถเมล์ รถ
C
ไฟ

ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่
Am
ได้ เทวดาโชค
G
ร้ายถูกหวยกิน
C
หมด


( ซ้ำ * , * , * )


มิวสิควีดีโอเพลง เทวดาถ้าจะแย่

เพลงอื่นๆของ คาราบาว
35 ปี คาราบาว , 80 ปี พ่ออยู่หัว , Gania [กัญชา] , Mr.Lao Kao , Summer Hill , The Man City Lion , Welcome To Thailand , World , ก้นโด่ง , กบฎ , กระถางดอกไม้ให้คุณ , กระบี่มื้อเดียว , กลิ่นรวงทอง , กอทูเล , กัญชา , กัมพูชา , กำนันบวชแพะ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน , กำลังใจแรงงาน , กีตาร์คิงส์ , เกมส์แก้จน , โกวเล้ง , ไก่ชน 2000 , ขนม , ขวานไทยใจหนึ่งเดียว , ขอทานอยากเรียน , ข่าวดี , ขี้เมาใจดีสามช่า , ขี้เมาใจดี , เขี้ยวเสือไฟ , เขื่อน , คนเก็บฟืน , คนขี้โกง , คนจนผู้ยิ่งใหญ่ , คนไทยรักกัน , คนไทยหรือเปล่า , คนนิรนาม , คนล่าฝัน , คนสร้างชาติ , คนหนังเหนียว , คนหลังเขา , คนเหล็ก , คลานไปตายดาบหน้า , ควายกว่า , ค้างคาวกินกล้วย , คาราบาวแดง , คืนหมาหอน , โคบาลเมืองไทย , ใครฆ่าประชาชน , แง้มใจ , จตุคามลามทุ่ง , จ้อนนอนเล่น , จันทร์ฉาย , จับกัง , เจ้าตาก , ฉานสเตท , ชวนป๋วย , ช้างไม่มีป่า , ชีวิตสัมพันธ์ , เช็คบิล , ซัมเมอร์ ฮิลล์ , ซาอุดร , เซียมหล่อตือ , เฒ่าทะเล , ดอกจาน , ดอกเบี้ย , ดอกไม้ธรรมศาสตร์ , ดอกไม้ริมทาง , ดอกไม้สีชมพู , ดอนเจดีย์ , ด่านเกวียน , เดือนเพ็ญ [ต้นฉบับ] , ตางขโมย , ตาตี๋ , ตามรอยพ่อ , ตำนานวีรชน , ตุ๊กตา , เต้าหู้ยี้ , เต่า , ถนนชีวิต , ถามหาความรัก , ถึกควายทุย , ถึกควายทุย (ภาค 3) , ถึกควายทุย (ภาค ๒) , ถึกควายทุย ภาค 1 , ถึกควายทุย ภาค 3 , ถึกควายทุย ภาค 6 [มะโหนก] , ถึกควายทุย ภาค 8 , ถึกควายทุย ภาค 9 , ท ทหารอดทน , ทะเลใจ , ทะเลทราย , ทับหลัง , ทายาทตระกูลหยี , ทำมือ , ทินเนอร์ , เทวดาถ้าจะแย่ , นกน้อย , นมหด , นรกคอรัปชั่น , นส3 ก , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (Rock) , นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ , นางงามตู้กระจก [ Dance ] , นางงามตู้กระจก , นายพลเปี๊ยก , นายร้อย , น้ำพริกแกงป่า , น้ำพิโรธ , นีออน , โนพลอมแพลม , ในนามแห่งความรัก , บริการรับนวดหน้า , บวชหน้าไฟ , บัณฑิตลอยแพ , บัวลอย , บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค 5) , บางระจันวันเพ็ญ , บ้านยายหอม , บาปบริสุทธิ์ , บ้า , บิ๊กสุ , บิ๊กเสี่ยว , บุเรงนองลั่นกลองรบ , เบื่อ , ประชาธิปไตย , ปลาใหญ่ ปลาน้อย , ปลาใหญ่ปลาน้อย , ปีศาจสุรา , ปุระชัยเคอร์ฟิว , แป๊ะขายขวด , ผีเสื้อนักสู้ , ผู้ชนะสิบทิศ , ผู้เฒ่า , ผู้ทน , ผู้ปิดทองหลังพระ , แผ่นดิน , ฝากจันทร์ , พระยอม , พระอภัยเป่าลม , พรานทะเล , พ่อหลี [ต้นฉบับ] , พออยู่พอกิน , พ่อ , เพื่อชีวิตติดล้อ , เพื่อเมืองไทย , ฟังทางนี้ก่อน , มนต์เพลงคาราบาว [ แดนซ์ ] , มนต์เพลงคาราบาว , มรดกเฮงซวย , มวยไทยนะย่ะ , มหาลัย , มะโหนก , มากับพระ , มาลัย , มิสเตอร์เหล้าขาว , เมดอินไทยแลนด์ , เมากีต้าร์ , แมงกะไซด์ , แม่สลอง , แม่สาย , แม่สาว , ไม้ไผ่ , ยังไม่สาย , ยายสำอาง !เพลงขอทาน! , ยูคา , รักต้องสู้ , รักทรหด , รักทรหด 2 , รักนี้มีแต่เธอ , รักในหลวง , รักสุดราง , รั้วทะเล , ราชดำเนิน , ราชันฝันสลาย , ราชาเงินผ่อน , เรฟูจี , เรากระทบตุ๊ด , เราคนไทยรักกัน , ลมพัดใจเพ , ล้อเกวียน , ล่องใต้ , ลอยลมรัก , ลอยหาย , ล้างบาง , ลาวเดินดิน , ลุงขี้เมา [แดนซ์] , ลุงขี้เมา , ลุงฟาง , ลุงไฟ , ลูกแก้ว , ลูกรอ , ลูกลุงขี้เมา , ลูกหิน , วณิพก , วณิพก [ แดนซ์] , วณิพก_หลวงพ่อคูณ , วอลซ์ ท.บ. , วันเด็ก , วิชาแพะ , วิมานดิน , เวร , เวลา , สนั่นป่า , สบายกว่า , ส้มตำ [ สามช่า ] , สมภารเซ้งโบสถ์ , สวนจตุจักร , สวรรค์บ้านนา , สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ , สองฝั่งของ , สัญญาหน้าฝน , สามช่าคาราบาว , สามัคคีประเทศไทย , สาวดอย 4x4 , สืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] , เส้นทางสายปลาแดก , เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ , เสียงอีสาน , เสียหมา , เสือ , แสงแห่งแรงศรัทธา , หนทางใด , หนอยแน่ะ , หนาวมั๊ยปู่ , หนุ่มลำมูล , หนุ่มสุพรรณ 2 , หนุ่มสุพรรณ , หนูเล็ก , หมอลำร๊อค , หรอย , หรอย สามช่า , หลงวัฒน์ กระเดื่องคู่ , หลงวัฒน์ , หลวงตา , หลวงพ่อคูณ , หัวใจบ้าบิ่น , หัวใจรำวง , หัวลำโพง , หัวหมอ , หำเทียม , หำเฮี้ยน , เหลืองหางขาว , อเมริกันอันธพาล , อเมริโกย , อรชุน , ออกซิเจน , อีสานจงเจริญ , โอมเพี้ยง , โอ้ลาล้า , ไอ้โต , ไอ้ทุยแถลงการณ์ , ฮาร์เลย์ เดวิดสัน , โฮะ

* ลิขสิทธิ์เพลง เทวดาถ้าจะแย่ และทุกเพลงในเว็บนี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ จุดประสงค์ของเว็บคือเพื่อโปรโมตเพลงของศิลปินเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการ แจกเพลง ดาวน์โหลด โหลดเพลง ริงโทน และ mp3 เถื่อนใดๆทั้งสิ้น หากชื่นชอบในเพลง กรุณาซื้อแต่ของถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น เพื่อให้ศิลปินยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกท่านได้ฟังต่อไปได้ค้นหาภายในเว็บ


เนื้อเพลงตามตัวอักษร


Back to top